Физиология


Қозғыш тіндер физиологиясы
Қалыпты физиология курсына кіріспе. Физиология — адамның денсаулық жағдайы және жұмысқа деген қабілетгілігін бағалайтьш, медицинаның ғылыми негізі ретінде. Қазіргі кезевдегі физиологияның даму ерекшеліктері.
Қозғыш қүрылымдардың қызметгік ерекшеліктері. Әрекет потешщалы кезеңдерінің қозғыштық кезеқдерімен қарым-қатьшасы. Рефрактерлік және оның себептері. «Бәрі бар немесе жоқ» заңы. Бұлшықет физиологиясы. Физиологияда қолданылатын зертгеу тәсілдері. Қозғьпц тіндерді тітіркендіру әдістері. Ағза және оның жүйе құрылымдары туралы ұғым.
Жасуша және оның қызметтері. Биологиялық мембрана құрылысы мен қызметі туралы қазіргі кезқарастар. Мембрана арқылы затгардың тасымадцануы. Мембрананың иондық арналары, олардың жіктелінуі.
Тітіркендіргіпггік. Қозғыштық. Мембраналық потенциал, оньщ пайда болуы. Қозғыштықтың көрсеткіштері. Биоэлектрлік құбылыстар. Әрекет потенциалы, оның кезендерінің пайда болуы. Қозғыш тіндердін; тітіркендіру заңцары.

Бұлшықеттің физиологиялық қасиетгері. Бұлшықет жиырылуьшьщ түрлері. Бұлшықетгің күші және жұмысы. Динамометрия. Қозғалыс бірлігі және түрлі бұлшық етгердегі олардың ерекшеліктері. Бұлшық ет жиырылысы мен босаңсуы туралы қазіргі қағида. Қаңқа және тегіс бүлшықеттерінің құрылысы мен қызметіндегі негізгі ерекшелікгер.
Жүйкелік талшықтар бойымен қозудың таралу заңдары. Жүйкелік талшықтардың жіктелінуі. Миеленді және миеленсіз жүйке талшықтар бойымен лсүйкелік серпіністің таралу тегершігі.
Синапс. Синапстың физиологиялық қасиеттері. Синапстың құрылысы және жіктелінуі. Парабиоз /Н.Е. Введенский/.
ОЖЖ және ВЖЖ- физиологиясы
Ағзаның біріктіру — бейімделу әрекетіндегі орталық жүйке жүйесінің ролі. ОЖЖ-қозу және тежелу. Нейрон — ОЖЖ құрылымды қызметгік бірлігі ретінде. ОЖЖ — координациялық әрекетінің негізгі принцшггері /Ч.Шерринггон/. Рефлекс — іттпсі және сыртқы орталар жағдайының өзгерісіне қызметтің бейімделуінің негізгі тегіршігі. Жүйке жүйесі әрекетінің рефлекторлық пришцші. Қайтымды афферентация және оның маңызы. Рефлекстің лсіктелінуі. ОЖЖ — қозу зандылықтары мен ерекшеліктері. Жүйкелік орталықтьщ қасиетгері.
ОЖЖ — тежелу /И.М.Сеченов, Ф.Гольц, Мегун/. Орталық тежелу тегершіктері туралы қазіргі көзқарастар /Д.Ж. Экклс, Реншоу/. Тежелудің негізгі түрлері — постсинапстық, пресинапстық және олардың тегеріштері.
Қозу мен тежелу үрдістеріндегі өзара қарым-қатынас рефлекстер координациясының негізі ретінде. Ауыстыра қосу /И.М. Сеченов/, реципрок, жеңілдету, бітеу, қайтымды байланыс, жол сүрлеу, жалпы «соңғы жол», басымдылықтар цришщптері /А.А. Ухтомский/. ОЖЖ — соматикалық және вегетативтік қызметтердің көп деңгейлік ретгелуі.
Вегетативтік жүйке ясүйесінің физиологиясы. Соматикалық және вегетативтік жүйке жүйесінің құрылымды-қызметтік ерекшеліктері. Вегетативтік жүйке жүйесінің симпатикалық, парасимпатикалық лсәне метасимпатикалық белімдері. Синергизм және салыстырмалы антагонизм, олардың әсері. Вегетативтік орталықтар.
Жұльш физиологиясы. Жұльш. Ағзаның тірек-қимыл аппараты қызметін атқару және вегетативтік қызметгерін орындау үрдістеріндегі лсұлынның ролі. Алдыңғы және артқы түбіршіктер қызметгері. Жұлын орталықтары. Адамдағы клиникалық маңызды жұлындық рефлекстер. Бұлшық ет қуатын және кезеңці қозғалысты реттейтін тегершіктер. Жұлынның еткізгіштік қызметгері.
Ми бағаны қүрылымдарының физиологиясы. Сопақша ми мен кепір орталықтары, оларда қызметтің езін — езі ретгеу үрдістеріне қатысуы. Сопақша ми мен кепірдің өткізгіштік қызметі.
Қызметтің өз-өзін ретгеу үрдістерінде ортаңғы мидың ролі. Ортаңғы мидың рефлекторлық әрекеті.
Торлы құрылым. Ми бағаны торлы құрылымның нейрондық ұйымдасу ерекшеліктері, оның нейрондары қасиеттерінің ерекшеліктері.

Таламустың арнамалы, ассоциативтік және бейарнамалы түйіндерінің қызметтік сипаттамасы.
Гипоталамус — соматикалық, вегетативтік және эвдокриндік қызметгерін біріктірілуін қаматамасыз ететін жоғарғы қыртыс асты вегетативтік орталық. Қажетгілік, эмоция, стресс, биологиялық ырғақтардың түзілуіне гипоталамустың қатысуы.
Мишықтың афферентгік және эфферентгік байланыстары. Қозғалыс бағдарламасьш ұйымдастыруға қатысуы. Мишық қыртысының тежеуші нейрондарьшьщ ролі.
Қыртыс асты түйіндер және ми қыртысының физиологиясы. Қажетгілік, эмоция, естің ұйымдастырыльш түзілуінде лимбиялық жүйенің ролі. ОЖЖ біріктіру қызметінде және вегатитвтік жұйелердің езін-езі ретгеудегі лимбиялық құрылымдардың қатысуы.
Базальді түйін. Жолақты дене қызметі, оның қара затпен және басқа да экстрапирамидалық жүйе құрылымдарымен езара әрекеті. Құйрықты ядроның ми қыртысымен екЬкақты байланысы, олардың ОЖЖ біріктіру қызметіндегі маңызы.
Ми сьщарларының қыртысы. Организмнің жүйелі қызметін қалыптастырудағы қыртыстың ролі. ОЖЖ даму үрдісіндегі қызметтердің қыртыстану туралы көзқарас.
ІСБ-физиологиясы
Ішкі сөлініс бездерінің (ІСБ) жалпы физиологиясы. Эндокриндік жүйенің құрылымды-қызметтік ұйымдастырылуы. Гормонның әсер ету тегершігі. Эндокриндік жүйенің жергілікті және жүйелі гормоналдьщ өзін-өзі ретгеуі.
Гипоталамус-гипофизарлы жүйе. Гипоталамустың нейросекреттері: либериндер мен статиндер. Гипоталамустың гшюфизбен қызметгік байланысы. Аденогипофиздің гормондары. Нейрогипофиздің гормондары.
Бүйрек үсті бездері. Бүйрек үсті бездеріндегі қыртыстық және милық затгарының гормондары, олардың зат алмасу және организм қызметгерін ретгеудегі ролі. Стресс. Түрлері, кезеңдері, стрестің даму тегершігі. Эмоционалды стресс.
Ішкі селініс бездерінің жеке физиологиясы. Тиреоидты гормондар және олардың зат пен қуат алмасудағы организмнің өсуі және дамуындағы ролі. Қалқансерік бездері және кальций мен фосфор тұрақтылығын (гомеостаз) ретгеудегі олардың ролі. Калыщтонин, оның калыщй мен фосфор алмасуының ретгелісіндегі ролі.
Ұйқы безінің эндокриндік қызметі және оның реттелісі. Жыныс бездері. Атальщ және аналық жыныс гормондары, олардың зат алмасу және организм қызметтерін ретгеудегі ролі. Плацентаның эндокриндік қызметі. Эпифиз. Айырша без.
Эндокриндік жүйе гормондары. Ұлпалық гормондар. Ағзаның біріктіру, бейімделу әрекетінде эндокриндік жүйенің қатысуы. Эндокриндік емес қызметгерді эндокриндікпен тіркестіретін мүшелер.

Қан физиологиясы
Қан жүйесі туралы ұғым /Г.Ф.Ланг/. Қанның негізгі қызметтері. Қанның клиникалық зертгеу әдістері. Адам қанының құрамы мен саны, қанньщ негізгі физико-химиялық тұрақты константалары және олардың реттелушің негізгі тегершіктері. Эритроцштер. Саны, қызметтері. Гемоглобин. Түрлері, оньщ қосылыстары. Түрлі-түсті көрсеткіш, оның клшикалық маңызы. Эритроцитгердің тұну жылдамдыгы /ЭТЖ/ және оған әсер етегін факторлар. Гемолиз, оның түрлері.
Қанның қорғаныс қасиеті. Лейкоцитгер, олардың түрлері, саны. Лейкоцитоз және лейкопения туралы үғым. Лейкоцитарлы формула, клиникалық маңызы. Тромбощптер, саны, қызметгері. Гемостаз. Қанның ұю кезеңдері. Фибринолиз. Қан үюын жеделдететін және баяулататын факторлар. Қан пайда болуы мен түзілуінің жүйкелік және гуморальдық ретгелісі. Қан топтары /АВО жүйесі, резус-иелік/. Қан құю ережелері. Қан алмастырушы ерітінділер.
Қан айналым физиологиясы
Жүрек бүлшықетінің физиологиялық қасиетгері. Жүрек автоматиясы. Жүректің еткізгіш ясүйесі, оның қызметгік ерекшеліктері. Жүрек цшші және оның кезеңдік қүрылымы. Қанның систолальщ және минутгық келемдері, жүрек индексі.
Жүрек әрекетінің физиологиялық және клиникалық зертгеу әдістері. Жүрек әрекетінің сыртқы көріністері /электрлік, дыбыстық, механикалық/, олардың пайда болуы және зерттеу әдістемелері /электрокардиография, фонокрадиография/. Жүрек әрекетінің реттелуі /экстракардиальді және интракардиальді/.
Қан және лимфа айналымы жүйесінің морфо-қызметгік сипаттамасы. Гемодинамиканың негізгі зандары. Тамырлар бойымен қан мен лимфа ағысьш қамтамасыз ететін факторлар. Қан қысымы, оның түрлері. Қан қысымын елшеу әдістемелері /И.С.Коротковтың/. Артериялық, веналық Тіркеу әдістемелері. Тамырлық тонустың жүйкелік және гуморальдық реттелісі. Мүшелік қан айналымы. Лимфа жүйесі, оньщ қүрылысы мен қызметтері. Лимфа түзілісі және оның ретгелу тегершігі. Микроайналыс.
Тыныс алу физиологиясы
Қанның газдық құрамын тұрақтандыратьш қызметгік исүйе. Тыныс алу циклі. Плевра қуысындағы қысым. Өкпе мен кеуде қуысы қабырғаларының икемділік қасиетгері.
Сыртқы тыныс алу. Оның зертгелу әдістемелері. Тыныс алудың негізгі кезеңдері. Өкпенің желдетілуі /минутгық, альвеолярлы/. Дем алу және дем шығару тегершіктері. Дем алу, дем шығару және альвеолярлы ауаның құрамы. Қан газдарының О2, СО2 тасымалдануы. Қан мен тін арасындагы газ алмасу. Қанда ерітілген газдардың кернеулігі. Альвеолярлы ауадағы газдардың парциалдық қысымы.

Гемоглобин түзілуіне және диссоциациясына әсер ететін факторлар. Артериялық және веналық қандағы О2 мен СО2 шамасы. Карбоангидраза маңызы.
Тьшыс алудың реттелуі. Тыныс алу кезеңдерін қамтамасыз ететін ОЖЖ-құрылымдары. Өкпенің механорецепторлары, олардың тыныс алу жиілігі мен тереңдігінің өздігінен реттелуіндегі маңызы. Геринг пен Брейер рефлекстері. Газ құрамы және артериялық қан рН- тьшыс алудың жиілігі мен тереңдігіне деген әсері. Орталық және шеткі хеморецепторлар, газдық гомеостазбен қамтамасыз етудегі олардың маңызы.
Әр түрлі жағдайлардағы /күш-салмақтық жүмыс, жоғарғы және теменгі барометрлік қысым кезіндегі/ тыныс алудың физиологиялық ерекшеліктері. Тныс алу жүйесінің резервті мүмкіндіктері. Қорғаныстық тыныс алу рефлекстері.
№ 2-кредит Асқорыту физиологиясы
Тағамдық қажеттілік. Ашығу мен тойынудың физиологиялық негіздері. И.П.Павловтың тағамдьщ орталық туралы көзқарасы. Қандағы қоректі затгарды тұрақтандыратьш қызметтік жүйе.
Асқорыту аппаратының қызметі. Асқорыту, оның түрлері /жасауша ішілік, қуыстық, мембраналық/. Асқорыту құрылғысы, оның қызметтері /секреция, моторика, сіңіру/. Асқорытудың негізгі принциптері және реттеу тегершіктері. Басты асқорьггу бездері, секрецияның кезеңдері. Асқорыту жолының эндокриндік қызметі. Асқорыту мүшелерінің кезендік әрекеті.
Ауыз қуысында астың қорытылуы. Сілекейдің белінуі. Асқорытудағы оньщ маңызы. Сілекей бөлінуінің реттелуі. Жұту. Асқазандағы астың қорытылуы. Асқазанньщ секреторлық, моторлы және эвакуаторлық әрекеті, оның ретгелуі. Ащы ішектерде астың қорьггылуы. Он екі елі ішек. Ұйқы безі сөлінің құрамы және қасиеті, оның секрециясы. Панкреатикалық секрецияның ретгелуі. Бауырдың асқорытудағы ролі. Өт белінуі және шығарылуы. Ішектік секреция. Ішектік секрецияның ретгелуі. Ащы ішек моторикасының ретгелуі. Сіңірілу, оның тегершіктері. Сіңірілудің реггелуі.
Тоқ ішектің асқорытудағы ролі. Тоқ ішек моторикасы. Дефекация.
Зат және қуат алмасу. Тағамдану.
Ағзадағы зат алмасу туралы ұғым. Ағза мен сыртқы орта арасындағы зат алмасу — емір шарты, гомеостаз сақталуының басты шарты ретінде. Қоректік затгардың икемділік және қуатшқ ролі. Заттардың кірісі мен шығысьшдағы баланс. Ақуыз, май, көмірсулар алмасуы. Азотгық тепе-теңдік. Азотгың оң жөне кері балансы. Минералды затгар мен микроэлементтердің маңызы, оларға деген қажетгілік.
Ағзадағы қуат балансы. Түрлі қоректік заттардағы қуат бағасы /физикалық лсәне физиологиялық/. Тікелей және тікелей емес калориметрия. Оттегінің калориялық коэффиценті. Тыныс алу коэффицент.

Зат және қуат алмасудың реттелуі. Негізгі алмасу, елшемі, оларды анықтайтын факторлар. Қоректік заттардың айрықша динамикалық әсері. Жұмыс алмасуы. Түрлі еңбек түрін орындаған кездегі, түрлі жас тұсьщцағы организмнің қуат шығыны.
Тағамданудың физиологиялық негіздері. Дәрумендер (витаминдер), олардьщ физиологиялық ролі. Дәрумендер негізгі топтарының жалпы биологиялық сипатгамасы.
Тағамданудың физиологиялық қалыптылығы. Жасқа, еңбек түріне және организм жағдайына орай ақуызға деген қажетгілік. Майға, көмірсуға, минералдық тұзға және дәруменге деген тәуліктік қажеттілік. Тиімді тамақтанудың физиологиялық негіздері.
Жылу реттелісі
Жылу ретгелісінің физиологиясы. Пойкило-, гомойо- және гетеротермия. Адам температурасы және оның тәуліктік ауытқуы. Терінің әр бөліктерінің және адамның ішкі мүшелерінің температурасы.
Физикалық және химиялық жылу реттелісі. Зат алмасу — жылу өндірілуінің қайнар кезі ретінде. Жылу енімдерінің ендірілуінде жеке мүшелердің ролі. Жылу беру. Жылу берудің физиологиялық тегершіктері. Жылу реттелудщ шеткі және орталық тегерпгіктері. Ағзаның ішкі орта температурасының тұрақтылығын қамтамасыз ететін қызметгік жүйе. Ағзаның ішкі орта температурасының түрақтылығы метаболиттік үрдістердің қалышы түрде өтілуіне қажеттілігі ретінде.
Сыртқа шығару физиологиясы
Сыртқа шығару мүшелері /бүйректер, тері, екпе, асқорыту жолы/. Ағза гемостазының тұрақтандырылуьша олардың қатысуы.
Бүйректер физиологиясы. Нефрон — бүйректің морфо-қызметгік бірлігі ретінде. Бүйректегі қан айналымы, оның реттелу ерекшеліктері. Несеп түзілуінің негізгі үрдістері /шумақты сүзу, қайта сорылу және секреция/. Шумақты сүзілудің тегершіктері, алғашқы несеп құрамы. Айналдыра кері ашзу жүйесі. Түтікшелердегі қайта сорылу және оньщ ретгелу тегершігі. Түтікшелердегі секреторлық үрдістер. Соңғы несеп және оның құрамы. Несеп түзілуінің нейрогуморалды ретгелуі, жүйке жүйесі және гормовдардың /АДГ, альдостерон, катехоламиндер және т.б./ ролі.
Азотгық тепе-тендіктің, осмостық қысымның, қанның рН, қан көлемінің тұрақтандырылуьшдағы бүйректердің ролі. Бүйректердщ сұйъщтық бөлмеу қызметгері. Сыртқы ортаның түрлі жағдайларындағы бүйректер қызметгерінің бейімделу езгерістері. Несеп шығарудың рефлекторлық ретгелуі. Бүйрек қызметгерін зерттеудің клиникалық, физиологиялық әдістері. Сыртқа пшғару үрдісіндегі тері, екпе және асқорыту жолдарының ролі.
Сенсорлы жүйелер физиологиясы
Талдағыштар (анализатор) турапы ұғым. И.П.Павловтың талдағыштар туралы ілімі. Әлемді танудағы талдағыштардың маңызы. Қабыдцаудың

жүйелілік сипаты. Афферентацияның әртүрлі түрлеріндегі ролі: тану үрдісіндегі қалыптама, пусктік және қайтымды. Талдағыштардың рецепторлық, өткізгіш және орталық бөлімдері.
Моно- және полимодальды нейрондар. Афферентгік қозудьщ жоғарғы қыртыстық түзу мен талдау үрдістері. Талдағыштардың өзара әрекетгесуі. Вебер-Фехнер заңы. Талдағыштардың түрлі бөшмдеріндегі ақпаратгы таңбалау. Көру және тактильдік талдағыштары. Рецепторлық аппарат. Жарық әсер еткенде торлы қабықтағы фотохимиялық үрдістер. Торлы қабықтың биполярлы және ганглиозды жасушалардьщ қызметгері. Түрлі -түсті көру қағидасы /М.В. Ломоносов, Г.Гельмгольц, П.П.Лазарев/. Түрлі-түсті қабылдау туралы қазіргі кезқарастар. Түрлі-түсті қабылдаудағы ауытқулардың негізгі түрлері. Көру алаңы. Көру өткірлігі. Рефракция және аккомодация. Талдағыштың өткізгіш және қыртыстық белімдері. Оның әртүрлі деңгейлеріндегі ақпаратгың қайта өңцелуі. Керу нұсқасының қалыптасуы. Көзбен қабылдаудағы мидың оң және сол сыңарларының ролі.
Тактильдік талдағыш. Жанасу, қысым және шайқалуды қабылдаудағы рөлі. Талдағыштың рецепторлық, еткізгіш және қыртыстық бөлімдері.
Дәм сезу талдағышы. Рецепторлық, еткізгіш және қыртыстық белімдер. Дәм сезінудің лактелуі.
Есту талдағышы. Дыбыс аулаушы, дыбыс еткізгіш және дыбыс қабылдаушы аппаратгар. Талдағыпггардың өткізгіш және қыртыстық белімдері. Дыбысты талдаудың орталық тегершіктері. Дыбыстарды қабылдау қағидасы /Г.Гельмгольц, Г.Бекеши және т.б./. Бинауралды есту.
Тепе-теңдік талдағьшш. Дененің кеңістікте, оның қозғалған кездегі қалпьш бағалаудағы рөлі. Талдағыштың жылдамдату кезіндегі және салмақсыздық жағдайыңдағы рецепторлық, өткізгіш және қыртыстық белімдері. Тепе-теңцік аппаратының жаттығуы.
Иіс сезу талдағышы. Рецепторлық, еткізгіш және қыртыстық белімдер. Иістердің жіктелуі, оларды қабылдау қағидасы.
Соматосенсорлы жүйе. Қозғалыс талдағышы. Кеңістіктегі дене қалпын организмнің қимыл-әрекетін қалыптастырудағы әрекетін бағалаудағы және қабылдаудағы релі. Талдағыштың рецепторлық, өткізгіш және қыртыстық бөлімдері.
Температуралық талдағыш. Ағзаның ішкі және сыртқы орта температурасын қабылдаудағы релі. Талдағыштың рецепторлық, еткізгіш және қыртысты бөлімдері. Ішкі рецепторлар талдағышы. Оның гомеостазды тұрақтандырудағы релі. Талдағыштың рецепторлық, өткізгіш ясәне қыртыстық бөлімдері.
Биологиялық белсевді нүктелер және рефлексотерапия принципі. Жансыздандыру лгане наркоз туралы жалпы көзқарас. Ноцицепция. Аурудың биологиялық маңызы, проекциялық және тараған аурулар. Г.А.Захарин, Г.Гед аймақтары. Ноцицептивтік лсүйе туралы қазіргі көзқарастар. Антиноцщептивтік жүйе.
Сенсорлы лсүйелерді зерттеу әдістері. Кәру, есту, тепе-теңцік, дәм сезу, иіс сезу, терілік және тактильдік талдағыштарды зертгеу әдістері.

Жоғарғы жүйке іс-әрекеті
Оргашзмнің шартты рефлекторлық әрекеті және оның нейрофизиологиялық тегершіктері. Жоғары жүйке іс-әрекетгерін (ЖЖІӘ) зерттеу әдістері /И.П.Павлов/. Шартгы рефлекс — тіршіліктің өзгеру жағдайларына адам мен жануарлардың бейімделу түрі ретінде. Шартш рефлекс қалыптасуыньщ және белгілерінің заңдылықтары. Шартты рефлексттщ жіктелуі. Шартш рефлекстердің қалыптасуьшьщ физиологиялық тегершіктері. Олардың құрылымды-қызметгік негізі.
Ми қыртысьшың түзу-талдау әрекеті. Динамикалық стереотип, оның физиологиялық өзегі, оқыту және еңбекке деген дағдыларды қалыптастыру үрдісіндегі маңызы.
ЖЖІӘ — тежелу құбылысы. Тежелу- шартгы рефлекстердің түзілу тегершігі. Сыртқы және ішкі тежелу және олардың түзілу тегершігі. И.П. Павловтың ЖЖІӘ — типтері туралы ілімі. Адам мен жануарлардың жоғары жүйке жүйесінің типтері /И.П.Павлов/, олардың жіктелуі, сипатгамасы, зертеу әдістемелері. Күш қатынастарыньщ заңы, организмнің түрлі қызметгік жағдайларьщца болатьш өзгерістер. Ми сыңарларындағы кезеңцік құбылыстар.
Бірінші және екінші сигналдық лсүйелер. Ұйқы және түс көру физиологиясы. Қабылдау релі. Адамның қабылдау ерекшелікгері туралы қазіргі көзқарастар. Бірінші және екінпгі сигналдық лсүйелер. Сергектік. Ұйқы, оньщ түрлері және кезеңцері. Белсенді және сылбыр ұйқы /И.П.Павлов/. Ұйқы тегершіктері туралы қағида /И.П.Павлов; Гесс, П.К.Анохин және т.б./. Түс керу. Медицина, педагогика, психология және философия қағидасы және тәларибесі үшін жоғарғы лсүйке лсүйесі туралы ілімнің маңызы.
Адамның психикалық қызметінің физиологиялық негіздері. Адамның психикалық қызметтерінің ерекшеліктері /назар, қабылдау, ес, эмоция, ойлау, сана, сейлеу/. Адамның психикалық қызметінің бейімделу рөлі.
Адамның психикалық қызметінің тұлғалық ерекшеліктері /қабілеттер, типологиялық ерекшеліктер, темперамент, мінез, әлеуметтік ұстанымдар, дәлелдеме бағыты/. Назар. Назардың физиологиялық тегершіктерін түсініп үғынудағы И.П.Павлов, А.А.Ухтомский еңбектерінің маңызы. Ес, оның түрлері және тегершіктері. Эмоция, оның биологиялық ролі. Жіктелінуі. Эмоция қағидасы. Эмоциялық жағдайдың түзілуіндегі ми құрылымдарының релі. Эмоциялық кернеуліктің вегетативтік және моторлық компонентгері.
Невроздар. Эмоциялық кернеулік /эмоциялық стресс/.
Ойлау. Адамдағы абстрактілі ойлау қабілетінің дамуы. Елестік және вербалды ойлау.
Сана. Сана мәселесін зертгеудегі лсоғарғы жүйке іс-әрекеті туралы ілімнің релі. Сана асты.
Сөйлеу. Сейлеу қызметгері. Адамның сөйлеу қабілетінің дамуымен байланысты үжен ми сыңарларының қызметтік ассиметриясы. Адамның сөйлеу қабілетін зертгеудегі физиологиялық әдістемелер.
П.К. Анохшшің қызметтік жуйе қағидасы бойышпа біртұтас тәртіптік актінің архитектурасы. Шартш рефлекстің қызметгік архитектурасы.

Қызмепік жүйенің үрдістері: афференттік синтез, шешім қабылдау кезеңі, әрекет нәтижесі акцепторының түзілуі, эфферештік қозу интегралының түзілуі (эфференттік түзіліс), жүйенің қолайлы нәтижесін алу, қайтымды афферентация. Мақсатқа бағытталған тәртіп- ағзаның бейімделгіш нәтижесіне жетуге бағытгалған тәртіптің түрі ретінде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *