ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАР КАРТАСЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ

ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША
ТАПСЫРМАЛАР КАРТАСЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ
1 тапсырма. Кеңірдектің морфологиялық компоненттерін анықтауды үйрену.
Гематоксилин және эозинмен боялған кеңірдектің көлденең кесіндісінде кіші өлшемде оның қабырғасын құрайтын қабықшаларды қарап шығыңдар: 1-шырышты, 2-шырыш асты негіз, 3-фиброзды-шеміршекті, 4-адвентициалды. Үлкен өлшемде шырышты қабықшаның құрамында 5-бірқабатты призмалық көпқатарлы жыбырлағыш эпителииді, құрамында бойлай бағытталған эластикалық талшықтары мол 6-меншікті табақшаны анықтаңдар. Одан сәл төменірек орналасқан шырыш асты негізде 7-күрделі альвеолярлық шырышты-белокты кеңірдек бездерін табыңдар. Осы қабықшадан сыртқа қарай орналасқан тұйықталмаған гиалин шеміршегінен тұратын сақиналарды көріп, оны біріктіріп тұратын бұлшық ет шоғырларын анықтаңдар. Шеміршек сақинасы шеміршек үсті қабықшасымен жабылған. Кеңірдекті сыртынан жауып тұрған борпылдақ дәнекер тіннен құралған адвентициалды қабықшаны, оның ішіндегі 8-қан тамырлары мен жүйкелік аяқтамаларды көріп, кеңірдектің қабырғасының сегментінің суретін салыңдар.
2 тапсырма. Өкпенің гистологиялық құрылымын анықтау.
Гематоксилин және эозинмен боялған өкпенің гистологиялық препаратында микроскоптың кіші өлшемінде 1-ірі, 2-орташа, 3-кіші көлемді бронхтардың көлденең кесіндісін және олардың 4-арасында дәнекер тіннің құрамында анықталатын 5-альвеолалар мен 6-қан тамырларын көріңдер. Микроскоптың үлкен өлшемінде бронхтардың қабырғасын құрайтын морфологиялық компоненттерін және өкпе альвеоласын анықтаңдар. Ірі көлемді бронхта 7-шырышты қабықшаның көпқатарлы жыбырлағыш 8-эпителиіне. Шырыш асты негізіндегі аралас бездерге, айшық тәрізді 9-шеміршек табақшаларына көңіл аударыңдар. Орташа көлемді бронхта 10-екіқатарлы жыбырлағыш эпителийге, 11-толық дамыған бұлшық ет табақшасына, бездердің азайған санына, 12-эластикалық шеміршектің аралшықтарына көніл бөліңдер. Кіші көлемді бронхта 13-бірқатарлы жыбырлағыш эпителийді, бездердің жоқтығын, 14-жазық бұлшық еттен тұратын қабықшаны анықтап көріңдер. Бронхтардың арасындағы интерстициалды тінде өкпе ацинустарының адьвеоласын, қан тамырларын анықтаңдар. Өкпенің бір бөлігінің суретін салып, белгілерін қойыңдар.
3 тапсырма. Аэро-гематикалық тосқауылдың мсорфологиялық құрылымдарын зерттеу.
Ұсынылған электронды-микроскопиялық схемада, адьвеоланың қуысынан гемокапиллярға қарай бағытта, өкпе ацинусындағы ауа-қан тосқауылының гистологиялық құрамын анықтаңдар. Тосқауылдың суретін салып, келесі белгілерді қойыңдар: 1-респираторлық альвеолярлық жасуша, 2-базальдық мембрана, 3-интерстициалдық дәнекер тін, 4-базальдық мембрана, 5-эндотелиоцит.
4 тапсырма. Өкпе ацинусының құрылымдық құрамын анықтауды үйрену
Ұсынылған оқу кестесінде өкпе ацинусының құрылысын зерттеңдер. Альбомға көшіріп салып, келесі белгілерін қойыңдар: 1-терминальды бронхиола, 2-респираторлық бронхиола, 3-респираторлық альвеолярлық жол, 4-альвеолярлық қапшық, 5-респираторлық альвеола.
ТЕСТІЛЕРДІҢ ЖАУАПТАРЫ
– В 18. – D 35. – А 52. — С
– А 19. — В 36. – С 53. — В
– Е 20. – С 37. – В 54. — D
– В 21. – Е 38. – С 55. — А
– А 22. – D 39. – А 56. — С
– С 23. – В 40. – D 57. — Е
– В 24. – А 41. – Е 58. — В
– С 25. – Е 42. – А 59. — С
– А 26. – В 43. – D 60. — А
– D 27. – С 44. – С
– Е 28. – А 45. – В
– С 29. – В 46. – D
– D 30. – D 47. – С
– В 31. – А 48. – Е
– А 32. – В 49. – В
– С 33. – D 50. – D
– Е 34. – Е 51. – Е
ОҚИҒАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІҢ ЖАУАПТАРЫ
Ақуызды-шырышты бездер.
Кірпікшелі жасушалар. Кірпікшелер ауа ағынына қарсы бағытта қозғалып, ауадан шаң-тозаңдар мен микроорганизмдерді ұстауға қатысады.
Кіші бронхтар. Бұлшық етті қабықшасының жиырылуына байланысты.
Кіші бронхтардың қабырғасындағы жазық миоциттердің тонусының жоғарылауы.
Бірінші препаратта ірі бронх, екіншіде – кіші бронх.
Эластикалық талшықтар.
ҚОЛДАНУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР
Ю. И. Афанасьева. Гистология: Учебник /Ю. И.Афанасьева, Н. А.Юрина — М.: Медицина, 2004. – 768с.
Р.Б. Абильдинов. Гистология, цитология и эмбриология: атлас для студентов медицинских ВУЗов. /Р.Б. Абильдинов, Ж.О. Аяпова, Р.И. Юй. — Алматы, 2006. -416с.
Ж.О. Аяпова. Цитология, эмбриология және гистология: оқу құралы. /Ж.О. Аяпова. -Алматы, 2007. – 288б.
Гистология, эмбриология, цитология: Учебник/ред. Э.Г. Улумбеков, Ю.А. Челышев. – М.: ГАОТОР. Мед., 2009.-408с. + СД-ром.
В. Л. Быков. Частная гистология человека./ В. Л. Быков. — СПб: Sоtis, 2000. – 300с.
П. Қазымбет. Гистология, цитология және эмбриология атласы: Медицина жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. /П. Қазымбет, М. Рысұлы, Ж.Б. Ахметов. -Астана, 2005. — 400б.
С.Л. Кузнецов. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник. /С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. -М.: Мед. Инфор. агентство, 2007. — 600с.
С.Л. Кузнецов. Гистология. Комплексные тесты: ответы и пояснения: Учеб. пос./ С.Л. Кузнецов, Ю.А. Челышев. -М., 2007.-400с.
А.С. Пуликов. Возрастная гистология: Учеб. пособие./А.С. Пуликов. — Рн/Д: Феникс, 2006. – 173с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *