ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Молекулалық генетиканың қазіргі аспектілері
1. Аллельді емес гендердің өзара әрекеттесулері: комплементарлылық, эпистаз, полимерия.
2. Тіркесе тұқым қуалау құбылысы, Т.Морган жұмыстары.
3. Жынысты және жыныссыз көбеюдің цитологиялық негіздері.
4. Модификациялық өзгергіштік. Белгілердің қалыптасуы генотип пен орта факторларының өзара әрекеттесуінің нәтижесі. 5. Жынысты реттеу.
6. Геномдык мутациялар. Полиплоидия. Автополиплоидия.
Аллополиплоидия.
7. Дигибридтік және полигибридтік будандастырудағы тұқым қуалау.
8. Популяциядағы тұқым қуалау. Популяцияның саны
9. Тұқым қуалайтын өзгергіштік эволюцияның негізі екендігі. Мутациялық өзгергіштік.
10. Алшақ шағылыстыру.
11. Гендік мутациялар. Гендік мутациялардың жіктелуі және олардың сипаттамасы.
12. Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің тірі ұйымының әртүрлі молекулалық, клеткалық, организмдік және популяциялық деңгейлерінде көрінуі.
13. Хромосомадан тыс тұқым қуалау заңдылықтары, хромосомалық тұқым қуалаудың өзгешелігі.
14. Г. Мендель заңдары. Моногибридтік будандастыру.
15. Популяциялардың генетикалық гетерогенділігі.
16. Гибридологиялық әдіс генетикалық талдаудың негізі екендігі
17. Клетканың мейоздық бөлінуі.
18. Хромосомалар құрылысы және олардың репродукциясы.
19. Өсімдіктер мен жануарлар селекциясындағы шағылыстыру жүйелері. Аутбридинг, инбридинг.
20. Митоздың фазалары, олардың ұзақтығы және сипаттамасы.
21. Гендердің плейотроптық әсері.
22. Тұқымқуалаушылықтың цитологиялық негіздері.
23. Мутациялар жіктелуі және мутацияларды зерттеу әдістері.
24. Гетерозис құбылысы және оның генетикалық механизмдері.
25. Гендер және аллельдер. Мендель заңдары.
26. Хромосома: саны, құрылысы, химиялық құрамы.
27. Хьюго де Фриздің мутациялық теориясының негізгі қагидалары.
28. Тұқым қуалайтын (комбинативтік және мутациялық) және тұқым қуаламайтын (модификациялық және онтогенездік) өзгергіштіктер туралы түсінік.
29. Гендердің дифференциалды белсенділігі. Геннің әсері.
30. Генеративті және соматикалық мутациялар, олардың селекциядағы және эволюциядағы рөлі.

Организмдер тіршілігінің молекулалы-клеткалық механизмдері 1. Нәруыздар және нуклеин қышқылдары молекулалық биологияның негізгі зерттеу нысандары.
2. ДНҚ молекуласының биспиральды моделі және комплементарлық принципі. Ашылулар хронологиясы.
3. Нуклеин қышқылдарының генетикалық рөлі. Молекулалық биологияның орталық догмасы.
4. Нәруыздар мен нуклеин қышқылдарының құрылымы.
Макромолекулалардың негізгі класстарының химиялық құрылымдары.
5. Нәруыздардың мөлшері мен пішіні. Нәруыз құрылымындағы домендер және олардың функционалдық рөлі.
6. Нуклеин қышқылдарының құрылысы. Пуриндік және пиримидиндік негіздер.
7. ДНҚ денатурациясы. Гиперхромдық эффект. Денатурация процессінің кооперативтілігі. Балқу температурасы.
8. Нуклеин қышқылдарының молекулалық гибридизациясы және ренатурациясы. ДНҚ-РНҚ гибридизация.
9. Рибонуклеин қышқылдары (РНҚ). Ақпараттық, рибосомдық және тасымалау – РНҚ негізгі класстарының құрылымы және қасиеттері.
10. ДНҚ секвенирлеу әдістері. Максам-Гильберт әдісі, Сэнгер әдісі.
11. Тұқым қуалаушылығындағы ДНҚ рөлі. Генетикалық ақпаратты жүзеге асыру. Комплементарлылық принципі және оның биологиялық рөлі.
12. Репликацияның негізгі принциптері. ДНҚ репликациясының жартылай консервативті механизмінің эксперименталдық дәлелі.
13. Репликативтік айыр, оның ұйымдастыруы және қызмет етуі.
14. Эукариоттардың ДНҚ–полимеразаларының жіктемесі және қызметі. ДНҚ-лигазалар. ДНҚ–топоизомеразалар. Топоизомераза II (гидраза).
15. ДНҚ–байланыстыратын нәруыздар, олардың сипаттамасы және қызметтері.
16. Генетикалық ақпаратты жүзеге асырудың молекулалық механизмдері. ДНҚ-ның РНҚ-ға транскрипция принциптері және механизмдері.
17. Транскрипцияның инициациясы, элонгациясы және терминациясы. Промоторлық аймақтар.
18. Транскрипцияның нәруыздық факторлары. Транскрипциялық терминаторлар. Нәруыздық факторлардан тәуелді және тәуелсіз терминация.
19. Гендердің дифференциалдық белсенділігі туралы ұғым. Бактериялардың оперондары және олардың репрессия мен депрессия механизмдері.
20. тРНҚ және рРНҚ процессингі. Эукариоттарда мРНҚ процессингі және жетілуі (кэптеу, полиаденилирлеу, сплайсингі).
21. Сплайсинг механизмдері және оның түрлері.
22. Генетикалық код. Генетикалық кодты оқу. Оның негізгі қасиеттері. Кодондардың құрылысы. Нәруыз биосинтезі. Трансляция аппараты.
23. Тасымалдаушы РНҚ. тРНҚ алғашқы, екінші, үшінші реттік құрылымы. Антикодон.
24. Нәруыздардың трансмембраналық алмасу, нәруыздардың котрансляциялық және посттрансляциялық модификациялары. Шаперондар және олардың полипептидтік тізбектер фолдингісіндегі рөлі.
25. Геномның құрылымы және ұйымдастырылуы. Геном туралы жалпы түсінік. Геномика – геномдар туралы ғылым.
26. Упаковка ДНК в хромосомах. Структура хроматина.
27. Мутагенездің, ДНҚ репарациясының және кроссинговердің молекулалық механизмдері.
28. Рекомбинанттық ДНҚ технологиясы.
29. Гендерді клондау. Геном кітапханаларын жасау.
30. Нуклеин қышқылдарын гибридизациялау, оның мүмкіндіктері. Полимераздық тізбектік реакция.

Клеткалық биология

1. Клеткалар эволюциясының негізгі кезеңдері
2. Клеткалардың негізгі түрлері мен әртүрлілігі
3. Көпклеткалы ағзадағы клеткалардың қызметінің бөлінуі, тотипотентілік және клеткалар дифференцировкасы.
4. Клеткалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы.
5. Ядролық геномның ұйымдасу мен эволюциясы
6. Гендердің экспрессиясы мен репрессиясындағы ядро мен цитоплазманың рөлі.
7. Клетка бөлінуінің механизмдері.
8. Клеткалардың бөлінуі және өсуі.
9. Клеткалық циклдің реттелуі.
10. Биомембраналардың молекулярлы ұйымдасуынын құрылымы және
қызметтері
11. Клетка аралык қарым- қатынастар.
12. Клеткалық беткейдің рецепторлары, екінші ретті мессенджерлер.
13. Цитоқаңқаның ұйымдасуы
14. Митохондрия, пластидтердің молекулярлы және нәзік құрылымды ұйымдасуы.
15. Фотосинтетикалық және қышқылды фосфорлану процестеріндегі энергия түрленуі.

Өсімдіктер физиологиясының теориялық концепциялары 1. Өсімдіктер фотосинтезі. С3, С4, САМ фотосинтезі.
2. Өсімдіктердің клеткалық тыныс алуы
3. Өсімдіктердегі судың транспирациясы.
4. Өсімдіктердің тамырлық қоректенуі.
5. Өсімдік клеткасы осмостық жүйе ретінде.
6. Хлорофилл, оның қасиеттері. Хлорофиллдің қозған күйі.
7. Өсімдіктердің негізгі пигменттері.
8. Фотосинтездің жарық және қараңғы фазалары.
9. Өсімдіктердегі АТФ молекулаларының синтезі.
10. Өсімдіктердің минералды қоректенуі
11. Өсімдіктердің органогенезі
12. Өсімдіктердің өсу және даму реттегіштері
13. Өсімдіктер тропизмдері
14. Стресс факторларына өсімдіктердің төзімділігі мен сезімталдылығы.
15. Өсімдіктердің стресс факторлары.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *