Өсімдіктердің тыныс алу физиологиясы

Өсімдіктердің тыныс алу физиологиясы.
1. Тыныс алу және оның маңызы.
2. Тыныс алудың ферменттік жүйелері.
3. Тыныс алу заттарының тотығу жолдары.
4. Гликолиз.
5. Тыныс алу процессінің реттелуі.
6. Тыныс алуға ішкі және сыртқы жағдайлардың әсері.
Тыныс алу туралы ұғымдар өсімдіктер физиологиясы ғылымның жеке саласы ретінде қалыптаса бастаған кезден-ақ пайда болды. Дж. Пристли, А.Л. Лавузье және басәа ғалымдадыҢ зерттеулері нәтежесінде ауа құрамы анықталып оттегі ашылған болады.
гсімдіктердіҢ тыныс алуында фотосинтез нәтәжесінде пайда болған өнімдер оттегініҢ әсерінеҢ тотығып ыдырап әарапаймдау аралыә заттарға және еҢ соҢында анорганниәалыә інімдерге .С02 және Н20 айналады. Органиәалыә кзрделі әосындыладыҢ бітіндеп ыдырауына байланысмты білінген энергия клетканыҢ б^лінуіне, өсу даму және көбею, судын және коректік заттардыҢ сініп, таралу, процестерге жЗмсалады.
Жалпы айтәанда тыныс алу 1. организм тіршілігі ұшін әажет энергияныҢ ішкі көзі 2. негізгі зат алмасу процестерін өзара байланыстырушы орталыә болып есептеледі
ГсімдіктіҢ тыныс алуына, негізінен, қөмірсулар пайдаланады. Біраө өсімдіктіҢ тзрлеріне, ісщдаму кезендеріне, сыртәы ортаныҢ жағдайларына байланыссты басәа да органиөалыә әосындылар .май, белок. пайдаланулы мұмкін.
Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
1. Гликолиз процесінің соңғы өнімі.
2. Тыныс алу қарқындылығы деген не.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *