Әдеби-теориялық ұғымдарды сыныпта түсіндіру

Әдеби-теориялық ұғымдарды сыныпта түсіндіру.
Сынып тар 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып
Әдебиет пәні. Шығарма және жазушы Әдеби кейіпкер, тақырып, идея мәселесі Идея туралы ұғымның дамуы, әдеби қаһарман, автор көзқарасы Көркем шығармадағы адам бейнесі, әдеби қаһарман туралы түсініктің дамуы Образ, көркем әдебиеттегі мінез, көркем және әдеби шындық.
Шығарманың компози
циялық желісі Баяндау, портрет, шығарма құрылымы Әдеби портрет, пейзаж Пейзаж, сюжет, композиция, суреттеу Сюжет және композиция туралы түсінік
Әдеби тек және түр Ертегі, аңыз, мақал-мәтел, жұмбақ, әңгіме т.б. Хикаят, повесть, әңгіме, новелла Эпос, лирика,драма туралы түсінік.
Көсем сөз. Әдеби тек және түр туралы түсініктің дамуы,дәстүр және жаңашылдық
Көркем мәтін, көріктеу құралда-ры Өлең тілі, ұйқас, теңеу, кейіптеу,ал-легория
Эпитет, метафора, ішкі монолог, диалог, кейіптеу Метафора, көркем деталь, юмор және сатира Көркем әдебиет тілі афоризмдер, символ.
Өлең жүйесі Проза және өлең тілі Өлең өлшемдері Өлең жүйесі туралы түсінік, ұйқас және шумақ, тармақ туралы түсінік Өлең құрылымы туралы түсініктің дамуы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *