«Экология және тұрақты даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

«Экология және тұрақты даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты 5.6.1.4 Табиғи және жасанды экожүйелерді салыстыру
5.6.1.1 Экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтау
5.6.2.1 Ағзаларды тірі табиғат дүниелеріне жіктеу

Бағалау критерийі Білім алушы
• Экожүйе түрлерін анықтайды
• Экожүйенің компоненттерін атайды • Ағзаларды тірі табиғат дүниесі бойынша топтастырады

Ойлау дағдыларының
деңгейі Білу және түсіну
Қолдану

Орындау уақыты

Тапсырма
20 минут
1. а) Жасанды экожүйені көрсетініз. A. бақша
B. көл
C. орман
D. шалғын
b) Табиғи және жасанды экожүйелерді салыстырыңыз.
Ерекшеліктері:
Табиғи________________________________________________________
Жасанды______________________________________________________
Ортақ қасиеттері_______________________________________________

2. (а) Экожүйе ұғымына анықтама беріңіз.
______________________________________________________________________________

(b) Берілген ағзаларды түзушілер, тұтынушылар және ыдыратушыларға бөліп көрсетініз.

Түзуші


Тұтынушы


Ыдыртушы3. (a) Тірі ағзалардың қай дүниеге жататынын көрсетіңіз.

1_____ 2_____ 3_____ 4_____ 5_____

Дүние Ағзалар
1. Өсімдіктер A

2. Жануарлар B

3. Бактериялар C


4. Саңырауқұлақ тар D


5. Протоктисттер E(b) «С» ағзасының айрықша белгілерін жазыңыз.
________________________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Экожүйе түрлерін
анықтайды
1 а Жасанды экожүйені көрсетеді; 1
1 b жасанды және табиғи экожүйелердің ұқсастығын көрсетеді; 1
жасанды экожүйенің ерекшелігін көрсетеді; 1
табиғи экожүйенің ерекшелігін көрсетеді; 1
Экожүйенің компоненттерін атайды 2 а экожүйе ұғымына анықтама береді; 1
2 b түзушілерді анықтайды; 1
тұтынушыларды анықтайды; 1
ыдыратушыларды анықтайды; 1
Ағзаларды тірі табиғат дүниесі бойынша топтастырады 3 а өсімдікті анықтайды; 1
жануарды анықтайды; 1
бактерияны анықтайды; 1
саңырауқұлақты анықтайды;
1
протоктистті анықтайды; 1
3 b «С» ағзаның айрықша белгілерін атайды; 1
Барлығы 14

ЖОБА
«Экология және тұрақты даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.
Білім алушының аты-жөні ___________________________________________

Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Төмен
Экожүйе түрлерін
анықтайды
Экожүйе түрін анықтағанда, жасанды және табиғи экожүйелерді салыстыруда қиналады.

Экожүйе түрін анықтағанда/ жасанды және табиғи экожүйелердің ұқсастығын / айырмашылығын көрсетуде қателіктер жібереді.
Экожүйе түрін дұрыс анықтайды, жасанды және табиғи экожүйелерді дұрыс салыстырады.


Экожүйенің компоненттерін атайды Экожүйе ұғымына анықтама бергенде, компоненттерін анықтауда қиналады.


Экожүйе ұғымына анықтама
бергенде / түзушілерді / тұтынушыларды / ыдыратушыларды анықтауда қателіктер жібереді.
Экожүйе ұғымына дұрыс анықтама береді және компоненттерін дұрыс анықтайды.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *