Ақуыздар. Ақуыздың жеке топтарының классификациясы жəне сипаттамасы

Ақуыздар. Ақуыздың жеке топтарының классификациясы жəне сипаттамасы. Ақуыздардың аминоқышқылдық құрамы. Ақуыздың биологиялық қасиеттері. Ақуыздардың биосинтезі.

Ақуыздар — бұл құрамында азот бар жоғары молекулалы органикалық қосылыстар.
Олар гидролиз кезінде аминоқышқылдарға дейін ыдырайды. Ақуыздың жалпы формуласы:

Н2N-CH-C-[NH-CH-C-]n-NH-CH-COOH
׀ ׀
׀
׀ ׀
R O R O R

Алғаш рет ақуызды 1728 жылы Я.Беккари бидай ұнынан алды. Қазіргі таңда əртүрлі табиғи көзінен алынған ақуыздардың жүздеген түрі белгілі. Ақуыздар тірі материяның құрылымында жəне тіршіліктегі барлық процестерде шешуші роль атқарады. Белсенді өсіп жатқан жасушаның құрғақ заттық массасының негізгі бөлігін (55-85%) ақуыз құрайды. Ең ұсақ жəне құрылысы қарапайым бактерия жасушасында 2000-ға жуық алуан түрлі қызметтер атқаратын ақуыз түрлері бар екендігі анықталған.
Ақуыздың аминоқышқылдық құрамы. Қышқыл жəне сілті ерітінділеріндегі ақуыздар гидролизінің өнімі – аминоқышқылдар екендігі белгілі. Аминоқышқылдар — өз кезегінде ақуыздардың құрылымдық бөлігі. Қазіргі кезде бірнеше жүздеген ақуыздардың аминоқышқылдарының сапалық жəне сандық құрамы анықталған. Ақуыз гидролизі нəтижесінде алынған аминоқышқыл қоспаларын фракциялауда ионалмасу хроматография əдісі қолданылады.  
Ақуыздарда табылған аминоқышқылдарды екі топқа бөледі: ақуызда үнемі кездесетін жəне сирек (кейде) кездесетін. Ақуызда үнемі кездесетін 18 аминоқышқылдары жəне 2 амид:
аспарагин қышқылы амиді жəне глутамин қышқылы амиді. Барлық ақуыз аминоқышқылдары (глициннен басқа) оптикалық белсенділік танытады жəне L – қатарына жатады. Сирек кездесетін аминоқышқылдарға: оксипролин (оксипирролидин-2-карбон қышқылы), орнитин (α,δ-диаминовалериан қышқылы), селеноцистеин (α-аминоизомай қышқылы) жатады.
Аминоқышқылдардың маңызды химиялық қасиеті – молекулада міндетті түрде амин жəне корбоксил тобының қатысуымен пептидтерді түзу қабілеттілігі. Аминоқышқылдық поликонденсация реакцияларының нəтижесінде өте үлкен молекулалық массаға ие қосылыстар алуға болады. Ондай қосылыстарды полипептидтер деп атайды, Оларда –CO- NH- пептидтік тобы бар.
Ақуыздың жеке топтарының классификациясы жəне қысқаша сипаттамасы. Ақуыз классификацисы əртүрлі белгілеріне қарай жүргізіледі. Ақуыз молекуласының құрамының күрделілігіне қарай жай жəне күрделі деп екіге бөледі. Жай ақуыздар гидролиз кезінде тек қана аминоқышқылдар береді. Күрделі ақуыздар гидролиз кезінде аминоқышқылдармен қатар басқада химиялық копоненттер береді. Ақуыздарды еріткіштерге қатысты екіге бөледі: альбуминдер жəне глобулиндер. Альбуминдерге суда жəне концентрлі тұз ерітінділерінде, мысалы, 50% аммоний сулфаты ерітіндісінде жақсы еритін ақуыздар жатады. Альбуминдер аммоний сульфаты ерітіндісімен толық қаныққанда тұнбаға түседі. Глобулиндерге суда жəне концентрлі тұз ерітінділерінде нашар еритін ақуыздар жатады. Жартылай қаныққан аммоний сульфаты ерітіндісінде толық тұнбаға түсу глобулиндерге тəн белгі. Атқаратын қызметіне қарай ақуыздарды мынадай топтарға жіктейді: 1.каталитикалық белсенді ақуыздар, 2. ақуыздар-гармондар, 3. реттеуші ақуыздар, 4. тасымалдаушы ақуыздар, 5. құрылымдық ақуыздар, 6. қорғаушы ақуыздар, 7. қысқартушы ақуыздар, 8. рецепторлық ақуыздар, 9. фермент ингибитор ақуыздары, 10. вирус қабықшаларының ақуыздары.
Күрделі ақуыздарды жіктеуде топтарды протеиннің негізгі құрам бөлігі болып табылатын ақуыздық емес компоненттің табиғатына қарай топшаларға бөледі. Күрделі ақуыздардың топшалары: металлопротеиндер, фосфопротеиндер, гликопротеиндер, хромопротеиндер, липопротеиндер, нуклеопротеиндер.
Металлопротеиндер — құрамында ақуыздық емес топ ретінде металл иондары (Fe 3+, Cu 2+, Mg 2+) болатын күрделі ақуыздар.
Фосфопротеиндер — құрамында ақуыздық емес топ ретінде фосфор қышқылының қалдықтары болатын күрделі ақуыздар. Фосфопротеиндердің типтік өкілі – казеин — сүт ақуызы.
Гликопротеиндер — құрамында ақуыздық емес топ ретінде жоғары молекулалы көмірсулар болатын күрделі ақуыздар.
Хромопротеиндер – жай ақуыз жəне боялған ақуыздық емес топтан тұратын күрделі ақуыздар. Хромопротеиндер молекуласында ақуыздық емес топ ретінде Mg 2+ ионымен хлорофилл түзетін – порфириндер болады. Порфириндер темірмен бірге гемоглобин мен тынысалу ферменттерінің түзілуіне негіз болады.
Липопротеиндер — құрамында ақуыздық емес топ ретінде липидтер болатын күрделі ақуыздар. Липидтердің маңызды топтарына: триглицерид (майлар) жəне фосфатид, яғни фосфор қышқылының қалдығы бар глицериннің күрделі эфирлері мен жоғары май қышқылдары жатады.
Нуклеопротеиндер – жай ақуызбен байланысқан нуклеин қышқылдарынан (ядро мен рибосома компоненттері) тұратын күрделі ақуыздар.
Ақуыздың биологиялық қасиеттері. Бірінші кезекте ақуыздардың биокаталитикалық (ферментативтік) белсенділігін атап айту керек. Ақуыздың бұл қасиеті тіршілік процесі барысында маңызды роль атқарады.
Басқа маңызды биологиялық қасиеттерінің бірі – гормондық белсенділігі, яғни ағзадағы бірқатар химиялық реакцияларға əсер ету қабілеті. Кейбір ақуыздарға токсиндік қасиет, потогендік белсенділік тəн. Ақуыздардың пластикалық ролі маңызды.
Ақуыздық алмасу ағза мен сыртқы орта арасындағы күрделі зат алмасу процесінде басты орынға ие. Тірі ағзадағы барлық химиялық реакциялар ауыз-ферметтердің қатысуымен жүреді. Сондықтан тірі табиғаттағы барлық зат алмасу барысы ақуыздық денелерге бағынышты.
Ақуыздар адам жəне жануарлар ағзасына ақуыздық мөлшері ауытқып отыратын, əртүрлі қоректік заттар арқылы түседі. Ақуыздың ағзаға сіңімділік дəрежесін ақуыздың биологиялық құндылығы сипаттайды. Қоректік ақуыз құрамындағы аминоқышқылдар құрамы берілген ағзадағы құрамға қаншалықты жақын болса, сіңімділік дəрежесі соншалықты жоғары болады, яғни биологиялық құндылығы жоғары болады. Ақуыздардың биологиялық құндылығына байланысты сұрақтар туындағанда, ауыстырылатын аминоқышқылдар жəне ауыстырылмайтын аминоқышқылдар деген түсінік пайда болады. Бірқатар аминқышқылдарының қоректік заттар арқылы міндетті түрде ағзаға енуі қажет, себебі ағза оны өздігінен синтездей алмайды. Ауыстырылмайтын аминоқышқылдарға: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин жатады. Адам жəне ауылшаруашылық малдарының қоректенуі кезінде ақуыздарды рационалды сұрыптау өте маңызды.
Ақуыз биосинтезі. Биосинтез – молекулалық биологиядағы негізгі бағыт. Ол өсу жəне даму барысында, көптеген ауруларға ем іздеуде туындайтын мəселелермен тығыз байланысты.
Ақуыз биосинтезінің матрицалық теориясы қарастырады:
1) ақпаратты ядродан матрицалық мРНК нуклеотидтік ізбе-ізділік түрінде транскрипциялық процесс кезінде цитоплазмадағы рибосомаларға өтуін
2) аминоқышқылдардың белсенділігін жəне белсенді аминоқышқылдардың тасымалдаушы тРНК көмегімен рибосомаға өтуін
3) пептидтік байланыстар синтезін – трансляцияны
Транскрипция процесі кезінде синтезделген мРНК тізбегі ДНК тізбегінің бір тармағындағы нуклеотидтердің ізбе-ізділігін дəлдікпен көшіреді. Үштік нуклеотид немесе триплет ақуыз молекуласының тізбегіндегі кодталған аминоқышқылдың үйлесімді орналасуын анықтайды. Осылайша мРНК-да ақуыз синтезінің коды сақталады. Процесс барысында ДНК шығындалмайды жəне өзгеріске ұшырамайды.
Трансляцияға дайындықтың екінші маңызды этапы – кодтау (кодирование), яғни белсенді аминоқышқылдарды тасымалдаушы тРНК-ға жеткізу. Олар тасымалдау кезінде аминоқышқылдардың қатаң ізбе-ізділін қамтамасыз етеді. Өзінің тРНК-сымен байланысқаннан кейін аминоқышқылдар өздеріне тиісті тРНК антикодондық ілгегінде үш нуклеотидтік ізбе-ізділік түріндегі «шифр» алады.
Рибосома ақуыздары біріншілік құрылымы, аминоқышқылдық құрамы, молекулалық массасы байланысты əртүрлі. Рибосомалық ақуыз құрамындағы азоттың көптігімен ерекшеленеді. Рибосомада полипептидтік тармақтың түзілу процессі трансляция деп аталады.
Ақуыз синтезінің коды триплеттік (əрбір аминоқышқыл мРНК кодонында ізбе- ізділікпен орналасқан үш нуклеотидпен кодталған), көптік немесе тума (бір аминоқышқылдың полипептидтік тармақта орналасуы бірнеше кодондармен анықталады), үзіліссіз (код үзіліссіз саналады, əмбебап ( барлық ағзаға біркелкі) болып бөлінеді.
Негізгі əдебиеттер: 1[5-9, 27],2,5 Қосымша əдебиеттер: 9,10,11[15-20]
Бақылау сұрақтары:
1. Химиялық қосылыстар ретінде ақуызға түсініктеме беріңіз. Химиялық құрамы мен молекулалық массасына сипаттама беріңіз.
2. Ақуыздың аминоқышқылдық құрамына сипаттама беріңіз. Ақуыздағы пептидтік байланыстың табиғаты қандай?
3. Ақуыз қандай белгілеріне негізделіп жіктеледі?
4. Ағза тіршілігінде ақуыз қандай биологиялық роль атқарады?
5. Ақуыз биосинтезінің нұсқасын сызыңыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *