«Ботаника» пәні бойынша тест сұрақтары

 

№ Тараулардың атауы Барлығы тарауда Таңдау Күрделілігі
1 Жасушаның құрылысы 40 5 1
2 Ұлпаның құрылысы 41 5 1
3 Өсімдіктердің вегетативті мүшелері 47 5 1
4 Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер 174 5
Барлығы: 450 60


@@@ Жасушаның құрылысы


$$$1 D
К.Линнейдің іліміне ұқсас, ботаниканың атасы кім?
A) Диоскорид.
B) Авиценна.
C) Ламарк.
D) Теофраст.
E) Дарвин.

$$$2 C
Биосферадағы өсімдіктердің рөлі?
A) Неорганикалық заттармен қамтамасыз етеді.
B) Көмірқышқыл газын жойып және атомосфераны оттегімен қамтамасыз етеді.
C) Топырақтың химиялық құрамын реттейді.
D) Биосфераның құрылымын анықтайды.
E) Жер шарындағы су балансын реттейді.


$$$3 А
Өсімдіктер жасушасын зерттеу ботаниканың қандай бөліміне кіреді?
A) Цитологияға.
B) Гистологияға.
C) Палионологияға.
D) Эмбриологияға.
E) Альгологияға.


$$$4 C
Қандай пластидтің пигменттері болмайды?
A) Хлоропластарда.
B) Хромопластарда.
C) Лейкопластарда.
D) Хромотофорларда.
E) Пиреноидтарда.

$$$5 D
Хлоропластарда қандай процесс жүреді?
A) Ақуыз синтезі.
B) Майлар синтезі.
C) Фотосинтез.
D) Органикалық заттардың ыдырауы.
E) Витаминдер синтезі.

 

$$$6 C
Жасушаның қандай органиодты тұқым қуалаушылық белгілерді тасымалдайды?
A) Пластидтер.
B) Рибасомалар.
C) Ядро.
D) Митохондрия.
E) Лизосомалар.

$$$7 E
Жасуша шырыны қайда жиналады?
A) Рибосомада.
B) Митохондрияда.
C) Жасуша қабықшасында.
D) Лизосомада.
E) Вакуольде.

$$$8 B
Органоидтардың қайсысы прокариоттық клеткада кездеседі?
A) Ядро.
B) Рибосома.
C) Митохондрия.
D) Пластидтер.
E) Лизосомалар.

 

$$$9 D
Өсімдік клеткаларының негізгі ерекшеліктерін атаңыз?
A) Ядроның болуы.
B) Рибосоманың болуы.
C) Митохондрияның болуы.
D) Пластидтердің болуы.
E) Лизосоманың болуы.

 

$$$10 C
Аталған пигменттердің қайсысы клетка шырынында кездеседі?
A) Хлорофилл “а”.
B) Ксантофилл “а”.
C) Антоциан.
D) Каротин.
E) Хлорофилл “В”.


$$$11 B
Жасуша қабықшасының құрамына қандай зат кіреді?
A) Суберин.
B) Целлюлоза.
C) Лигнин.
D) Кутин.
E) Су.

$$$12 D
Қандай органоид тасымалдағыш қызметін атқарады?
A) Ядро.
B) Цитоплазма.
C) Лизосомалар.
D) Эндоплазмалық тор.
E) Микро түтіктер.

$$$13 E
Нуклеин қышқылдары қандай органоидтарда кездеседі?
A) Лизосомада.
B) Гольджи жиынтығында.
C) Микро түтіктерде.
D) Сферасомада.
E) Ядрода.

$$$14 A
Рибосомалар қандай қызмет атқарады?
A) Ақуыз синтездейді.
B) Бөліп шығарушы қызмет.
C) Фотосинтез.
D) Тасымалдаушы қызмет.
E) Майлар синтездейді.


$$$15 B
Вакуоль құрамындағы заттарды цитоплазмадан бөліп тұратын ішкі мембрана қалай аталады?
A) Плазмалемма.
B) Тонопласт.
C) Мезоплазма.
D) Гиоплазма.
E) Нуклеоплазма.

$$$16 B
Цитоплазманың негізгі қасиеттерін атаңыз?
A) Қозғалыс, өсу, қоректену.
B) Қозғалу, жартылай өткізгіштік, тұтқырлық, коогуляция.
C) Тұтқырлық, тітіркенгіштік, коогуляция.
D) Метоболизм, фотосинтез, қозғалыс.
E) Ассимиляция, тұтқырлық, қозғалыс.

$$$17 E
Көрсетілген органоидтардың қайсысы бөліп шығару қызметін атқарады?
A) Ядро.
B) Цитоплазма.
C) Лизосома.
D) Эндоплазмалық тор.
E) Гольджи аппараты.

$$$18 B
Лизосома қандай қызмет атқарады?
A) Клетканың тыныс алуына қатысады.
B) Әр түрлі заттарды ыдыратады.
C) Фотосинтезге қатысады.
D) Қоректік заттардың тасымалдануына әсер етеді?
E) Ақауыз синтездейді.

$$$19 C
Ядроның структуралық элементтерін көрсетіңіз?
A) Ламеллелар, хромосомалар.
B) Тилакоидтар, грамалар.
C) Хромосомалар, нуклеоплазмалар.
D) Грандар, кристалар.
E) Ядролық мембраналар.

$$$20 B
Ақуыздың негізгі атқаратын қызметі?
A) Тыныс алу және зерттеу.
B) Құрылыс және ферменттік.
C) Қорғау және тасымалдау.
D) Тұқым қуалаушылық және энергетикалық.
E) Ферменттік және тыныс алу.

$$$21 C
Бір хромосом жиынтығы бар жасушалар қалай атанады?
A) Полиплоидты.
B) Диплоидты.
C) Гаплоидты.
D) Триплоидты.
E) Дикарионды.

$$$22 B
Фотосинтез процесі нәтижесінде бірінші түзілетін органикалық затты атаңыз?
A) Фруктоза.
B) Глюкоза.
C) Крахмал.
D) Галактоза.
E) Манноза.

$$$23 C
Жасуша қабықшасының ағаштануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минералды тұздар.

$$$24 A
Жасуша қабықшасының тозаңдануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минеральды тұздар.

$$$25 C
Жасушаның негізгі органоидтары қайда орналасқан?
A) Плазмолеммада.
B) Тонопласта.
C) Мезоплазмада.
D) Кариоплазмада.
E) Вакуольде.

$$$26 A
Қандай пластидте ақуыз жиналады?
A) Протопласта.
B) Хлоропласта.
C) Олеопласта.
D) Хромопласта.
E) Амилопласта.

$$$27 B
Плазмалық мембрана негізін қандай заттар құрайды?
A) Протеиндер және ферменттер.
B) Майлар және ақуыздар.
C ) Органикалық қышқылдар және минералдар.
D) Илік заттар және көмірсулар.
E) Витаминдер және ферменттер.

$$$28 E
Жасуша шырынының түсінің әр түрлілігі неге байланысты?
A) Органикалық қышқылдардың болуына.
B) Алкалоидтардың болуына.
C) Нуклеин қышқылдарының болуына.
D) Майлардың болуына.
E) Антоциан, антохлор, антофеин пигменттеріне.

 

$$$29 B
Көршілес орналасқан жасушалар арасындағы байланыс қандай түзілістер арқылы жүреді?
A) Жасуша аралық тақта арқылы.
B) Порлар және плазмодесма арқылы.
C) Тұйықтаушы өң арқылы.
D) Эктодесма арқылы.
E) Бастапқы қабықша арқылы.

$$$30 A
Цитоплазманың структуралық элеметтерін атаңыз
A) Мезоплазма.
B) Ядрошық.
C) Кариоплазма.
D) Кристалар.
E) Строма.

$$$31 C
Органоидтардың қайсысы эндоплазмалық тордың мембранасына бекініп тұрады?
A) Митохондрия.
B) Ядро.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
E) Сферосома.

$$$32 E
Биосинтез өнімдерін жасушаға тасымалдауға және оларды жасушадан бөліп шығаруға қандай органоид қатысады?
A) Митохондриялар.
B) Микро түтікше.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
E) Гольджи аппараты.

$$$33 B
Ассимиляциялық крахмал қайда түзіледі?
A) Лейкопластарда.
B) Хлоропластарда.
C) Хромопаластарда.
D) Амилопластарда.
E) Олеопластарда.

$$$34 B
Екі жасушаның алшақтау процесі қалай аталады?
A) Диффузия.
B) Мацерация.
C) Коогуляция.
D) Осмос.
E) Жартылай өткізгіштік.


$$$35 C
Жасушаның қалыпты физиологиялық күйі қалай аталады?
A) Осмос.
B) Плазмолиз.
C) Тургор.
D) Диффузия.
E) Коогуляция.

$$$36 C
Қандай органоидтарда қоректік заттардың энергиясы АТФ энергиясына айналады?
A) ядрода.
B) рибосомада.
C) митохондрияда.
D) лизосомада.
E) Гольджи жиынтығында.

$$$37 D
Күн сәулесі энергиясының АТФ-тің химиялық энергиясына айналуы қайда жүреді?
A) Хромопластарда.
B) Рибосомада.
C) Лизосомада.
D) Хлоропластарда.
E) Гольджи жиынтығында.

$$$38 B
Көрсетілген заттардың қайсысы ыдырау өнімдеріне (катаболит) жатады?
A) Глюкоза, ақуыз.
B) Алколоидтар, гликозидтер.
C) Витаминдер, илік заттар.
D) Фитонцидтер, антибиотиктер.
E) Ферменттер, витаминдер.

$$$39 C
Көрсетілген заттардың қайсысы жасушаның физиологиялық активті заттарына жатады?
A) Алколоидтар, ферменттер.
B) Ферменттер, илік заттар.
C) Илік заттар, фитонцидтер, антибиотиктер.
D) Органикалық заттар, майлар.
E) Глюкоза, ақуыз.

$$$40 D
Өсімдіктерде қандай зат қорлық қоректік көмірсу болып саналады?
A) Инулин.
B) Глюкоза.
C) Қант.
D) Крахмал.
E) Антоциан.

@@@ Ұлпаның құрылысы, түрлері

$$$41 C
Түзуші ұлпалар қалай аталады?
A) Аэренхима.
B) Хлоренхима.
C) Меристема.
D) Эндодерма.
E) Эпидерма.

$$$42 D
Жанама меристемалар қандай қызмет атқарады?
A) Өсімдіктің ұзынынан өсуін қамтамасыз етеді.
B) Өсімдіктің көлденең өсуін қамтамасыз етеді.
C) Суды тасымалдау қызметін атқарады.
D) Өсімдіктің жуандап өсуін қамтамасыз етеді.
E) Органикалық заттарды өткізу қызметін атқарады.

$$$43 A
Қандай меристеманың бөліну нәтижесінде өсімдік мүшелері ұзынынан өседі?
A) Апикальды.
B) Қыстырма және жанама.
C) Қыстырма.
D) Латеральды.
E) Жарақат.


$$$44 C
Бастапқы түзуші ұлпаны көрсетіңіз?
A) Промкамбий, феллоген.
B) Перицикл, камбий.
C) Прокамбий, перицикл.
D) Камбий, феллоген.
E) Феллоген, перицикл.


$$$45 D
Камбий қызметінің нәтижесінде өсімдік мүшелері қандай бағытта өседі?
A) Ұзынына.
B) Диаметріне.
C) Көлденең.
D) Жуандап.
E) Радиус бойына.

$$$46 B
Интеркаллярлы меристема өсімдіктің қандай мүшелерінде орналасады?
A) Өркеннің ұшында.
B) Жапырақ тақтасының негізінде.
C) Тамырдың ұшында.
D) Жемістің ішінде.
E) Тұқымның сыртында.

$$$47 D
Түзуші ұлпа клеткалары қандай жолмен бөлінеді?
A) Мейоз.
B) Амитоз.
C) Кариокинез.
D) Митоз.
E) Редукциялық бөліну.

$$$48 A
Өсімдік мүшелерінде қандай ұлпалар қорғаныш қызметін атқарады?
A) Эпидермис, тоз, ретидом.
B) Паренхима, склеренхима.
C) Хлоренхима, перицикл.
D) Перицикл, ретидом.
E) Тоз, феллоген.

$$$49 B
Қандай ұлпалардың жасуша қабықшасына суберин сіңіріледі?
A) Эпидерма.
B) Феллема.
C) Эпиблема.
D) Қабық.
E) Феллодерма.

$$$50 A
Қандай ұлпа тозды түзеді?
A) Феллоген.
B) Перицикл.
C) Прокамбий.
D) Жарақат меристемасы.
E) Камбий.

$$$51 B
Ассимиляциялық паренхима қандай қызмет атқарады?
A) Қоректік заттарды өткізу қызметін.
B) Фотосинтез қызметін.
C) Органикалық заттардың түзу қызметін.
D) Бөліп шығарушы қызметін.
E) Қорғаныш қызметін.

$$$52 A
Қандай жабындық ұлпада транспирация және газ алмасу процестері лепестік арқылы жүреді?
A) Эпидермада.
B) Эпибеламада.
C) Тозда.
D) Қабықта.
E) Перидермада.

$$$53 C
Қандай ұлпада транспирация және газ алмасу процесстері жасымықша арқылы жүреді?
A) Эпидермада.
B) Эпиблемда.
C) Тозда.
D) Склеренхимада.
E) Колленхимада.

$$$54 D
Өсімдіктің қандай мүшесін қабық жауып тұрады?
A) Шөптесін өсімдіктердің тамыры.
B) Шөптесін өсімдіктердің сабағын.
C) Бір жылдық өсімдіктердің сабағын.
D) Көп жылдық ағаш өсімдіктердіі сабағын және тамырын.
E) Дара жарнақты өсімдіктердің тамыры мен сабағын.

$$$55 E
Жарақаттанған өсімдіктерде қандай түзуші ұлпа түзіледі?
A) Төбе.
B) Жанама.
C) Интеркалярлы.
D) Латеральды.
E) Каллус.

$$$56 C
Сүректі өсімдіктердің ксилемасы қандай элементтерден тұрады?
A) Тіннен, паренхимадан, сүректен.
B) Флоэмадан, ксилемадан, паренхимадан.
C) Түтіктерден, трахеидтердан.
D) Камбийден, сүректен, паренхимадан.
E) Ксилемадан, флоэмадан, түтіктерден.

$$$57 B
Ең алғаш ұлпалар деген терминді ұсынған ғалым кім?
A) Р. Гук.
B) Н. Грю.
C) И.Д. Чистяков.
D) М. Шлейден.
E) Н. Мальпиги

$$$58 A
Қандай жасушаның жиынтығы эпидермис түзуге қатысады?
A) Туникаден.
B) Ортаңғы негізінен (корпустан).
C) Плеромадан.
D) Периблемадан.
E) Мезодермадан.

$$$59 E
Эпиблеманың эпидермадан қандай айырмашылығы бар?
A) Хлоропластарының болмауы.
B) Жасуша аралықтарының болуы.
C) Вакуольдердің болуы.
D) Ядроның болмауы.
E) Кутикуланың болмауы.

$$$60 B
Эпидерманың қорғаныш қызметін қандай түзілістер күшейте түседі?
A) Лепестіктер.
B) Түтікшелер.
C) Жасымықшалар.
D) Гидатоттар.
E) Жасуша аралықтары.

$$$61 E
Сіңіруші паренхима қандай ұлпаларға жатады?
A) Механикалық ұлпалар.
B) Өткізгіш ұлпаларға.
C) Жабындық ұлпаларға.
D) Бөліп шығарушы ұлпаларға.
E) Негізгі ұлпаларға.

$$$62 B
Хлоренхима өсімдіктің қандай мүшелерінде орналасқан?
A) Тамырларында.
B) Жапырақтарында.
C) Жемістерінде.
D) Тамыр сабақтарында.
E) Тұқымдарында.


$$$63 C
Өсімдікте аэренхима қандай қызмет атқарады?
A) Сіңіруші.
B) Су жинаушы.
C) Ауа жинаушы.
D) Қор жинаушы.
E) Ассимиляциялаушы.

$$$064 A
Өсімдіктердің ұлпаларын жіктеу қандай принциптерге негізделген
A) Жасуша құрылымының ұқсастығына, атқаратын қызметі мен тегіне.
B) Құрылымының әр түрлілігіне, атқаратын қызметі мен шығу тегінің бірдей еместігін.
C) Тек құрылымдық ұқсастығына және орналасуына.
D) Тек бірдей атқаратын қызметіне, бірақ әртүрлі орналасуына.
E) Филогенез және әртүрлі жасушаның құрылымына.

$$$065 C
Эпифитті өсімдіктердің ауа тамырын қандай ұлпа жауып тұрады?
A) Протодерма.
B) Эпиблема.
C) Веламен.
D) Экзодерма.
E) Спермодер

$$$66 B
Түктер мен трихоммалар қандай қызмет атқарады?
A) Өткізгіш.
B) Қорғаныш.
C) Бөліп шығарушы.
D) Тыныс алу.
E) Механикалық.

$$$67 D
Су жинайтын паренхима қандай өсімдіктерде айқын байқалады?
A) Далалық.
B) Шалғындық.
C) Сулы.
D) Шөлді.
E) Орманды.

$$$68 A
Өсімдіктерді сынудан және жыртылудан сақтайтын қандай ұлпалар?
A) Колленхима, склеренхима және склерендтер.
B) Феллоген және перицикл.
C) Трахеидтер және түтіктер.
D) Бөліп шығарушы ұлпалар.
E) Перидерма және ретидом.

$$$69 C
Көрсетілген ұлпалардың қайсысының хлоропластары болады?
A) Склеридтерде.
B) Склеренхима.
C) Колленхима.
D) Эпиблема.
E) Эпидерма.

$$$70 B
Склеренхима қандай түрлерге бөлінеді?
A) Склеридтер және тін талшықтары.
B) Тін және сүрек талшықтары.
C) Колленхима және склеридтер.
D) Тас жасушалар және либриформ.
E) Либриформ және колленхима.

$$$71 C
Талшық алу үшін шикі зат ретінде механикалық ұлпаның қандай түрі пайдаланылады?
A) Колленхима.
B) Склереидтер.
C) Тін талшықтары.
D) Либриформ.
E) Склеренхима.

$$$72 D
Колленхиманың қандай негізгі түрлері болады?
A) Тақталы ромба тәрізді.
B) Бұрышты және сәулелі.
C) Борпылдақ және бұрышты.
D) Тақталы және бұрышты.
E) Сәулелі және тақталы.

$$$73 D
Спермодерма қандай ұлпалар жүйесіне жатады?
A) Өткізгіш.
B) Негізгі.
C) Арқаулық.
D) Жабын.
E) Түзуші.

$$$74 A
Бөліп шығарушы жүйенің негізгі құрылымының бөлігі
A) Сыртқы және ішкі секреторлық құрылымына.
B) Арматуралық ұлпалардың құрамынан.
C) Арқаулық ұлпалардың құрылымынан.
D) Қорғаушы ұлпалардың құрылымынан.
E) Сіңіруші ұлпалардың құрылымынан.

$$$75 B
Қандай жағдайда өткізу және бөліп шығару қызметтері сәйкес келеді?
A) Өсімдіктің өсу кезеңінде.
B) Гуттация кезінде.
C) Өсімдіктің көбею кезінде.
D) Клетканың бөліну кезінде.
E) Анабиоз кезінде.

$$$76 C
Қандай ұлпа жасушаларының қабықшасы біркелкі қалыңдамаған?
A) Паренхима жасушаларының.
B) Склеренхима жасушаларының.
C) Колленхима жасушаларының.
D) Аэренхима жасушаларының.
E) Склеридтер жасушаларының.

$$$77 D
Склереидтер өсімдіктің қандай мүшесінде жиі кездеседі?
A) Тамырында.
B) Өркен ұшында.
C) Эпидермисте.
D) Жемісінде.
E) Каллуста.

$$$78 C
Сүрек талшықтары қандай ұлпалардың құрамына кіреді?
A) Колленхиманың құрамына.
B) Феллогеннің құрамына.
C) Склеренхиманың құрамына.
D) Хлоренхиманың құрамына.
E) Феллодерманың құрамына.

 

$$$79 B
Су мен минералды заттардың ерітіндісі қандай гистологиялық элементтер арқылы қозғалады?
A) Сүзгілі түтіктер арқылы.
B) Трахеидтер мен сосудтар арқылы.
C) Флоэма арқылы.
D) Либриформ арқылы.
E) Өзек сәулелер арқылы.

$$$80 C
Флоэманың негізгі элеметерін көрсетіңіз
A) Түтіктер мен трахеидтер.
B) Тін талшығы.
C) Сүзгілі түтіктер.
D) Либриформ.
E) Склеренхима.

$$$81 C
Фотосинтез процесінде түзілген заттар қандай гистологиялық
элементтер арқылы қозғалады?
A) Сосудтар арқылы.
B) Тін талшықтары арқылы.
C) Сүзгілі түтіктер арқылы.
D) Трахеидтер арқылы.
E) Либриформ арқылы.

@@@ Өсімдіктің вегетативті мүшелері
$$$82 D
Паренхималық клеткалардың түтіктерді бітеп тастайтын өсінділері қалай аталады?
A) Склереидтер.
B) Идиобласттар.
C) Друздар.
D) Тиллалар.
E) Трахеидтер.

$$$83 C
Сабақтың апикальды меристемасында қандай клеткалардың жиынтығы ерекшеленеді?
A) Периблема және дерматоген.
B) Плерома және корпус.
C) Туника және корпус.
D) Дерматоген және корпус.
E) Туника және плерома.

$$$84 A
Ашық сосуд – талшық шоқтары неден тұрады?
A) Флоэмадан, камбийден және ксилемадан.
B) Феллодерма, ксилема және камбийден.
C) Флоэма, феллоген және камбийден.
D) Феллоген, камбий және ксилемадан.
E) Феллодерма, феллоген және флоэмадан.

$$$85 C
Сүзгілі түтік элементін көрсетіңіз
A) Тін талшығы.
B) Схизогендік орын.
C) Серік клеткасы.
D) Гидатодтар.
E) Экзодесмалар.

$$$86 D
Ашық өткізгіш шоқтарға қандай түзуші ұлпалар тән?
A) Феллоген.
B) Прокамбий.
C) Апикальды меристема.
D) Камбий.
E) Перицикл.

$$$87 C
Лептестіктің тұйықтаушы жасушаларының басқа эпидермис жасушаларынан қандай ерекшеліктері бар?
A) Өскіншелерінің болуынан.
B) Хлоропластарының болмауы.
C) Хлоропластарының болуынан.
D) Вакуольдерінің болуынан.
E) Ядросының жоқтығынан.

$$$88 A
Меристема қандай қызмет атқарады?
A) Түпкілікті ұлпаларды түзу қызметін.
B) Қоректік қор заттарын жинау қызметін.
C) Өткізу қызметін.
D) Бөліп шығару қызметін.
E) Қорғаныш қызметін.

$$$89 C
Қандай ұлпа феллеманы алмастырады?
A) Феллоген .
B) Прокамбий.
C) Ретидон.
D) Камбий.
E) Перицикл.

$$$90 D
Ұшқыш эфир майын бөліп шығаратын түзінді қалай аталады?
A) Идиобластар.
B) Гидатодтар.
C) Сүт жолдары.
D) Осмофоралар.
E) Трихомалар.

$$$91 C
Өткізгіш ұлпаның қандай элементтерінің болуы өсімдіктердің қарапайымдылығын дәлелдейді?
A) Сүзгілі түтіктердің болуы.
B) Баспалдақты түтіктерінің болуы.
C) Трахеялардың болуын.
D) Трахеидтердің болуы.
E) Поралы түтіктерінің болуы.

$$$92 E
Бөліп шығарушы ұлпаның қандай құрылымы латекстен тұрады?
A) Идиобластар.
B) Схизигендік орындар.
C) Трихомалар.
D) Лизигендік орындар.
E) Сүт жолдары.


$$$93 B
Өсімдік мүшелері деп нені айтады?
A) Белгілі құрылысы бар әр түрлі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.
B) Белгілі құрылысы бар, белгілі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.
C) Белгілі құрылысты бүкіл организм.
D) Организмнің әртүрлі қызмет атқаратын бөлігі.
E) Белгілі қызмет атқаратын бүкіл организм.

$$$94 E
Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесі неден тұрады.
A) Өркендер жүйесінен.
B) Тамыр жүйелерінен.
C) Генеративтік мүшелер жүйесінен.
D) Өркен жүйелерімен тамыр жүйелерінен.
E) Өркен жүйелері мен генеративтік мүшелерден.

$$$95 C
Өркен дегеніміз не?
A) Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.
B) Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.
C) Сабақ, жапырақ, бүршік.
D) Буындарымен жапырақтары бар сабақ.
E) Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$96 D
Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?
A) Жапырақ ізі.
B) Буын аралығы.
C) Буын.
D) Жапырақ қолтығы.
E) Өсу конусы.

$$$97 B
Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?
A) Гомологиялық мүшелерінің болуы.
B) Полярлылық және симметриялықтың болуы.
C) Аналогиялық мүшелерініғ болуы.
D) Тек вегетативті мүшелерінің болуы.
E) Өсу конусының болуы.

$$$98 C
Тік өсетін өркен қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Генеративті.
C) Ортотрофты.
D) Гомологиялық.
E) Плагиотропты.

$$$99 E
Көлбей өскен өркен қалай аталады?
A) Вегетативтік.
B) Генеративтік.
C) Ортотрофты.
D) Гомологиялы.
E) Плагиотропты.

$$$100 A
Қандай өсімдіктер моноподиальды бұтақтанады?
A) Шырша.
B) Алма.
C) Сирень.
D) Алмұрт.
E) Үйеңке.

$$$101 C
Қандай өсімдіктердің сабағы өрмелегіш болады?
A) Құлпынай.
B) Таңқурай.
C) Ас бұршақ.
D) Картоп.
E) Қызанақ.

$$$102 B
Ұрықтың даму кезеңі қалай аталады?
A) Органогенез.
B) Эмбриогенез.
C) Гистогенез.
D) Ювенильді.
E) Сенильді.

$$$103 A
Вегетативті мүшелердің дамуы қай кезеңде басталады?
A) Органогенезде.
B) Эмбриогенезде.
C) Гистогенезде.
D) Ювелильде.
E) Сенильді кезеңде.

$$$104 D
Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?
A) Сирень.
B) Терек.
C) Қарағай.
D) Плаун.
E) Алма.

$$$105 B
Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?
A) Терек.
B) Алма.
C) Сирень.
D) Плаун.
E) Май қарағай.

$$$106 C
Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?
A) Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.
B) Тамырсабақ, мұртша, бүршік.
C) Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.
D) Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.
E) Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.

$$$107 E
Жапырақтық негізгі орналасу түрлерін көрсетіңіз?
A) Кезектесіп, біржақты, қарама-қарсы.
B) Шоқталып, төбелік, кезектесіп.
C) Қарама-қарсы, шоқталып, жиекті.
D) Қарама-қарсы, шоқталып, ортаңғы.
E) Спиральды, шоқталып, қарама-қарсы.

$$$108 B
Қандай өсімдіктің жапырақтарының пішіні таспа?
A) Қамыс.
B) Қара бидай.
C) Бүлдірген.
D) Сирень.
E) Күнбағыс.

$$$109 C
Қандай өсімдіктің жапырақтары күрделі жапырақтар?
A) Емен.
B) Бақ-бақ.
C) Итмұрын.
D) Алма.
E) Шырша.

$$$110 A
Жай жапырақтары бар өсімдікті атаңыз
A) Шие.
B) Жоңышқа.
C) Шетен.
D) Итмұрын.
E) Асбұршақ.

$$$111 D
Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз
A) Түйнек.
B) Мұртша.
C) Жуашық.
D) Жапырақ.
E) Тамырсабақ.

$$$112 B
Ненің нәтижесінде қобы түзіледі?
A) Сағақтың редукциялану нәтижесінде.
B) Бөбе жапырақтардың бірігіп кету нәтижесінде.
C) Буынаралықтарының бірігіп кету нәтижесінде.
D) Жапырақ тақтасының редукциялану нәтижесінде.
E) Жапырақ жүйелерінің редукциялану нәтижесінде.

$$$113 A
Қандай өсімдіктің жапырағы қалақ тәрізді?
A) Емен.
B) Бақ-бақ.
C) Таңқурай.
D) Алма.
E) Қара өрік.

$$$114 B
Ұрық тамыршасының қандай тамыр пайда болады?
A) Жанама.
B) Негізгі.
C) Қосалқы.
D) Ауалық.
E) Жүрдек.

$$$116 C
Өсімдік мүшелерінің ауа, су немесе топырақпен жанасу ауданының өсуін қамтамасыз етеді?
A) Эбриогенез.
B) Гистогенез.
C) Бұтақтану.
D) Органгенез.
E) Эволюция.

$$$117 E
Өркеннің осьтік бөлігі болып не саналады?
A) Жапырақ.
B) Тамыр.
C) Буын.
D) Буын аралығы.
E) Сабақ.

$$$118 C
Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?
A) Плогиотропты.
B) Симметриялы.
C) Жапырақтану.
D) Полярлылық.
E) Ортотроптылық.

$$$119 B
Негізгі тамырдан қандай тамыр таралады?
A) Қосалқы.
B) Жанама.
C) Ауалық.
D) Жүретін.
E) Жер үсті.

$$$120 B
Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?
A) Сабақтың дамуы арқылы.
B) Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.
C) Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.
D) Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.
E) Тұқымның өнуі арқылы.


$$$121 A
Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?
A) Қысқарған, ұзарған.
B) Жанама, қысқарған.
C) Ауа, жанама.
D) Жанама, қысқарған.
E) Жер үсті, жер асты.

$$$122 D
Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?
A) Төбе.
B) Жанама.
C) Ұйқыдағы.
D) Қосалқы.
E) Генеративті.

$$$123 B
Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер ақалай аталады?
A) Эфемерлер.
B) Суккулектер.
C) Эфемероидтар.
D) Эндемдер.
E) Космополиттер.

$$$124 E
Өркеннің қайталанатын элементтері қалай аталады?
A) Буын.
B) Буын аралығы.
C) Апекс.
D) Қобы.
E) Метамер.

$$$125 C
Өркеннің метамері неден тұрады?
A) Тек буыннан және буын аралығынан.
B) Буынаралығы, жапырағы мен бүршігі бар буынынан.
C) Буынаралығы және жапырақтан.
D) Қобы және буынаралығы.
E) Қобы, буынаралығы және буын.

$$$126 B
Тұқымды өсімдіктердің ұрығы неден тұрады?
A) Өркендер жүйесі мен тамырдан.
B) Ұрық сабақшасы, тамыршасы және бүршіктен.
C) Генеративтік мүшелер жүйелері мен жапырақтан.
D) Метаморфозданған өркендер жүйесінен.
E) Генеративтік мүшелер сүйесі мен тамырдан.

$$$127 D
Симподиальды бұтақтанудың қалыптасу кезінде не жүреді?
A) Апекс пен буынаралығының қалыптасуы.
B) Белгілі бір кезеңде төбе бүршігі тіршілігін.
C) Жаңа мүшелердің түзілуі жүреді.
D) Белгілі бір кезеңде төбе бүршігінің тіршілігін жоюы мен бір немесе бірнеше жанама бүршіктердің дамуы жылдамдайды.
E) Төбе бүршігі екіге айырылады.

$$$128 C
Жалған дихатомиялы бұтақтану қандай өсімдіктерде кездеседі?
A) Алмада.
B) Қарағайда.
C) Сиреньде.
D) Еменде.
E) Теректе.
@@@ Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер.
$$$129 B
Тұқымды өсімдіктерде алғашқы жапырақ мүшелері қалай аталады?
A) Жалған жапырақ.
B) Тұқым жапырақ.
C) Вегетативтік бүршіктер.
D) Жапырақ ізі.
E) Жанама бүршіктер.

$$$130 C
Өркен апекс негізінде жапырақ не түрінде қалыптасады?
A) Тұқымжапырақ түрінде.
B) Бүршік түрінде.
C) Жалған жапырақ түрінде.
D) Жүйке түрінде.
E) Сағақ түрінде.

$$$131 C
Жапырақ пішінінің қандай түрі фотосинтездің жоғары шегін қамтамасыз етеді?
A) Ине тәрізді.
B) Жіп тәрізді.
C) Жазық.
D) Бірнеше тілімденген.
E) Шарт тәрізді.

$$$132 D
Сағақ осы қызметтердің қайсысын атқарады?
A) Тыныс алу, тіректік.
B) Фотосинтез, өткізгіш.
C) Жапырақ тақтасының бағытын реттейді.
D) Өткізгіш, тірек, жапырақ тақтасының бағытын реттейді.
E) Фотосинтез және тыныс алу.

$$$133 D
Қос жарнақты өсімдіктердің толық жапырағы қандай бөліктерден тұрады?
A) Жапырақ тақтасы мен сағақтан.
B) Жапырақ тақтасы мен бөбе жапырақтан.
C) Тек жапырақ тақтасынан.
D) Жапырақ тақатасынан, бөбе жапырағынан, сабақтан.
E) Жапырақ бастамасы, жапырақ тақтасынан.


$$$134 С
Астық тұқымдастарының жапырағы қандай бөліктерден тұрады?
A) Жапырақ тақтасы және сағақтан.
B) Жапырақ тақтасы және жапырағы қынабынан.
C) Жапырақ тақтасы, жапырақ қынабынан, құлақшадан.
D) Жапырақ тақтасы, бөбе жапырақ және сағақтан.
E) Жапырақ тақтасы, бөбе жапырақ және құлақшадан.

$$$135 D
Күрделі жапырақтың жай жапырақтан айырмашылығы?
A) Сағақтың болуы.
B) Бөбе жапырақтың болуы.
C) Бірнеше жапырақ тақтасының болуы.
D) Бірнеше сағақты жапырақ тақтасының болуы.
E) Бөбе жапырақтары мен қынабының болуы.

$$$136 C
Күрделі жапырақтың бірнеше жапырақшалар орналасқан өсі қалай аталады?
A) Филлодиялар.
B) Филлокладиялар.
C) Рахис.
D) Жапырақ бастамасы.
E) Жапырақ төмпешігі.

$$$137 C
Қандай өсімдіктің жапырағы үш құлақ күрделі?
A) Асбұршақта.
B) Картопта.
C) Бедеде.
D) Каштанда.
E) Ақ қарағанда.

$$$138 D
Қандай өсімдіктің жапырағы салалы күрделі?
A) Асбұршақ.
B) Картопта.
C) Бедеде.
D) Каштанда.
E) Аққарағанда.

$$$139 D
Өсімдіктің жапырағындағы жүйеленудің атқаратын қызметі қандай?
A) Бөліп шығарушы.
B) Тыныс алушы.
C) Қорғаныш.
D) Транспорттық.
E) Арқаулық.

$$$140 B
Өсімдіктің жапыртары бір-біріне көлеңке түсірмей орналасу құбылысы қалай аталады?
A) Симметрия.
B) Жапырақ мозаикасы.
C) Плагиотроптық.
D) Ассиметрия.
E) Ортотроптық.

$$$141 C
Жапырақ тақтасының метаморфозасын немен көрсетілген?
A) Бүршікпен.
B) Филлокладиямен.
C) Аулағыш аппаратпен.
D) Столонмен.
E) Тамыр атпаларымен.

$$$142 D
Қандай өсімдіктердің сүрегі тек трахеидтен тұрады?
A) Алмада.
B) Еменде.
C) Қайыңда.
D) Кипаристе.
E) Көк теректе.

$$$143 E
Сабақтың орталық цилиндрінің негізін қандай құрылымдар түзеді?
A) Флоэма және прокамбий.
B) Прокамбий және ксилема.
C) Төбе меристема және ксилема.
D) Жарақат меристема және ксилема.
E) Флоэма және ксилема.

$$$144 A
Сабақтың алғашқы қабатындағы ішкі қабат қалай аталады?
A) Эндодерма.
B) Мезодерма.
C) Перицикл.
D) Өзек.
E) Перидерма.

$$$145 B
Сүректің ескірген бөлігіндегі түтіктер немен бітеледі?
A) Идиобластармен.
B) Тиллалармен.
C) Друздармен.
D) Гидатодтармен.
E) Шайыр жолдарымен.

$$$146 C
Өсімдіктің жасын сүректің қандай элементтері көрсетеді?
A) Трахеидтер.
B) Өзек сәулелері.
C) Жылдық сақина.
D) Түтіктер.
E) Либриформ.

$$$147 E
Сабақтың орталық цилиндріндегі екінші өзгеріс неден басталады?
A) Прокамбий түзуден.
B) Перицикл түзуден.
C) Эндосперманың пайда болуынан.
D) Екінші қабаттың пайда болуынан.
E) Камбий түзумен.

$$$148 A
Қандай өсімдіктердің алғашқы анатомиялық құрылысы кезеңінде сақталады?
A) Даражарнақтыларда.
B) Қосжарнақтыларда.
C) Ашық тұқымдыларда.
D) Спораларда.
E) Гүлді өсімдіктерде.

$$$149 B
Тамырдың алғашқы қабығының пайда болуы меристеманың қандай қабатынан басталады?
A) Дерматогеннен.
B) Периблемадан.
C) Плеромадан.
D) Калиптрогеннен.
E) Туникадан.

$$$150 C
Қандай тамыр сабақ немесе жапырақтан түзіледі?
A) Негізгі.
B) Жанама.
C) Қосалқы.
D) Ұрықша тамыр.
E) Тамыр атпалары.

$$$151 C
Өзек сеулелерінің құрамына қандай ұлпа кіреді?
A) Өткізуші.
B) Арқаулық.
C) Негізгі.
D) Түзуші.
E) Жабын.

$$$152 C
Сүректі өсімдіктерде қандай құрылыстың түрі байқалады?
A)Шоқты.
B) Тек алғашқы.
C) Шоқсыз.
D) Тек екінші.
E) Шоқ аралық.

$$$153 B
Қосжарнықты өсімдіктердің қандай ұлпаларға дифференцияланған?
A) Бағаналы және транспорттық.
B) Бағаналы және борпылдақ.
C) Паренхималы және борпылдақ.
D) Паренхималы және транспорттық.
E) Транспорттық және борпылдақ.

$$$154 C
Қандай өсімдік тамырында азот жиынтық түйнек бактериялары кездеседі?
A) Доланада.
B) Зеректе.
C) Жоңышқада.
D) Итмұрында.
E) Акацияда.

$$$155 B
Шығу тегі бір, құрылысы әртүрлі өсімдік мүшелері қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Гомологиялы.
C) Генеративті.
D) Аналогиялы.
E) Қалыптасу мүшелері.

$$$ 156 В

Тұқым неден пайда болады?
А) Аналықтан
В) Тұқымбастамадан
С) Жұмыртқа жасушадан
D) Ұрық қапшығынан
Е) Аталықтан


$$$ 157С

Спора, өскін, гамета түзілуі үшін түрі өзгерген қысқарған өркен?
А) Жеміс
В) Тұқым
С) Гүл
D) Спорангий
Е) Аналық


$$$ 158 D

Бұршаққап деген не?
А) Қабырғасындағы арнаулы тесіктен немесе сызаттан өте көп тұқымдары төгілетін құрғақ жеміс
В) Жеміс қабы тұқымымен бірікпеген құрғақ жеміс
С) Жеміс қабы мен тұқымы бір бірімен бітісіп кеткен құрақ жеміс.
D) Ішінде тұқымдары орналасқан, қос жақтауы бар жеміс.
Е) Тұқымдары жақтаудың ішкі жағындағы жұқа пердеге орналасқан қос жақтаулы жеміс.


$$$ 159 D

Тостағанша және күлте гүлдің қандай бөліктерден құрайды?
А) Гүлсағақ
В) Гүлтабан
С) Жеміс қабы мен тұқымы бір бірімен бітісіп кеткен құрақ жеміс.
D) Гүлсерік
Е) Аналық

$$$ 160 С
Вегететивті жасуша мен генеративті жасуша гүлдің қай бөлігіне кіреді?
А) Ұрық қапшығына
В) Жұмыртқа жасушаға
С)Тозаң түйіршектеріне .
D) Микорспораға
Е) Сперийге

SSS 161 B
Қарағайдын тұкымбастамасы кай жерде орналасқан?
А) қылқанда.
В) қабыршақты бүрлерде.
С) Сабақта.
D) Бұтақта.
Е) Өркенде

$$$162 D
Қандай өсімдіктердің денесі мүшелерге дифференцияланбаған?
A) Папортниктерде.
B) Буындыларда.
C) Мүктерде.
D) Қыналарда.
E) Плаундарда.

$$$163 C
Төменгі сатыдағы өсімдіктердің вегетативті денесі қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Генеративті.
C) Талломды.
D) Репродуктивті.
E) Атпа бүршіктер.

$$$164 C
Қандай өсімдік жүйесі, өсімдік мүшелерінің өзара туыстық қатынасын көрсетеді?
A) Жасанды жүйеде.
B) Псевдантық жүйеде.
C) Филогенетикалық жүйеде.
D) Эауанттық жүйеде.
E) Табиғи жүйеде.

$$$165 A
Жасыл балдырлар өкілін көрсетіңіз?
A) Хламидомонада, спирогира.
B) Носток, спирогира.
C) Спирогира, осциллятория.
D) Носток, осциллятория.
E) Ламинария, носток.

$$$166 D
Қандай пигмент қызыл балдырларға тән келеді?
A) Ксантофилл.
B) Фикоциан.
C) Хлорофилл.
D) Фикоэритрин.
E) Каротин.

$$$167 B
Қауымды (калониальды) балдырды көрсетіңіз?
A) Спирогира.
B) Вольвокс.
C) Осциллятория.
D) Каулерпа.
E) Хлорелла.

$$$168 C
Оттегіне қатысты бактериялар қандай топтарға бөлінеді?
A) Аэробты және фототрофты.
B) Аэробты және хемосинтездеуші.
C) аэробты және анаэробты.
D) Анаэробты және фотосинтездеуші.
E) Анаэробты және автотрофты.

$$$169 A
Саңырауқұлақтың денесінің құрылымдық бірлігін көрсетіңіз?
A) Гифа.
B) Спора.
C) Дикарион.
D) Мицелий.
E) Гименофор.

$$$170 B
Мицелий неден тұрады?
A) Гименофордан.
B) Гифалардың жиынтығынан.
C) Гимениальды қабаттан.
D) Склероциялардан.
E) Парафизалардан.

$$$171 A
Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтарға қандай саңырауқұлақтар жатады?
A) Басты ақ зең.
B) Пеницилл.
C) Ашытқы.
D) Ақ саңырауқұлақ.
E) Тыржыққұлақ.

$$$172 A
Қалпақты саңырауқұлақтардың жемісті денесі қандай бөліктерден тұрады?
A) Қалпақ.
B) Мицелия және гифа.
C) Қалпақ және гименофор.
D) Стеригм және қалпақтар.
E) Склероциялар және гименофор.

$$$173 B
Базидиомицеттер класына жататын саңырауқұлақты көрсетіңіз?
A) Пеницилл, тыржыққұлақ.
B)Ақ саңырауқұлақ, қозықұйрық.
C) Басты ақ зең, қозықұйрық.
D) Ақсаңырауқұлақ, тыржыққұлақ.
E) Тыржыққұлақ, пеницилл.

$$$174 A
Ашытқы саңырауқұлағы үшін көбеюдің қай түрі тән?
A) Бүршіктену.
B) Гаметалардың қосылуы.
C) Спора түзу.
D) Зооспора түзу.
E) Циста түзу.

$$$175 C
Қандай саңырауқұлақ паразит болады?
A) Бсата ақзең.
B) Тыржыққұлақ .
C) Фитофтора.
D) Пеницилл.
E) Ашытқы.

$$$176 B
Саңырауқұлақтарда көбеюдің қандай түрі басым?
A) Жынысты.
B) Жыныссыз.
C) Вегетативті.
D) Бүршіктеніп.
E) Конъюгация.

$$$177 B
Қынаның қабаттамасы неден тұрады?
A) Саңырауқұлақтар мен бактериялардан.
B) Балдырлар мен саңырауқұлақтардан.
C) Бактериялар мен балдырлардан.
D) Шырыштылар мен бактериялардан.
E) Балдырлар мен хемосинтездеуші бактериялардан.

$$$178 A
Қыналардың қандай түрі субстратқа тығыз өседі?
A) Қаспақ.
B) Жапырақ.
C) Бұта.
D)Талломды.
E) Қабаттамалы.

$$$179 C
Қыналар қандай вегетативті әдіспен көбейеді?
A) Споралармен және бүршіктермен.
B) Гаметалармен және соридиялар мен.
C) соридиялар мен және изидиялармен.
D) Атпа және вегетативті бүршіктермен.
E) Изидиялармен және споралармен.

$$$180 A
Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктерді көрсетіңіз?
A) Мүктер.
B) Қыналар.
C) Жалаңаш тұқымдылар.
D) Саңырауқұлақтар.
E) Балдырлар.

$$$181 B
Өсімдіктің жынысты ұрпақтары қалай аталады?
A) Спорафит.
B) Гаметофит.
C) Таллом.
D) Қабаттама.
E) Спорогон.

$$$182 E
Археогенийдің болуы қандай өсімдіктерге тән?
A) Саңырауқұлақтарға.
B) Жабықтұқымдыларға.
C) Қыналарға.
D) Балдырларға.
E) Жалаңаш тұқымдыларға.

$$$183 B
Мүк тәрізділер бөлімінен қай өсімдіктің денесі таллом деп аталады?
A) Көкек зығырының.
B) Маршанцияның.
C) Сфагнумның.
D) Шымтезек мүгінің.
E) Жапырақ сабақты мүктің

$$$184 B
Жапырақ сабақты мүктің денесі қандай бөлімдерден тұрады?
A) Сабақтан, ризоидтан, тамырдан.
B) Сабақтан, жапырақтан, ризоидтан.
C) Қабаттамадан, тамырдан, жапырақтан.
D) Протонемадан, жапырақтан, ризоидтан.
E) Сабақтан, талломнан жапырақтан.

SSS 185B
Балдырлар үшін қоректенудің қай түрі тәң?
А) Хемотрофты.
В) Фототрофты.
С) Гетеротрофты.
D) Автотрофты.
Е) Сапрофитті.

$$$186 E
Археогенийдің болуы қандай өсімдіктерге тән?
A) Саңырауқұлақтарға.
B) Жабықтұқымдыларға.
C) Қыналарға.
D) Балдырларға.
E) Жалаңаш тұқымдыларға.

SSS187 A
Төменгі сатыдағы өсімдіктердің сабағында бұтақтанудың кай типі кездеседі?
А) Дихотомиалы.
В) Моноподиалды.
С) Симподиалды.
О) Түптену.
Е) Дұрыс жауабы жоқ

SSS 188 B
Біржасушалы балдырларға қайсысы жатады?
А) Спирогира.
В) Хлорелла.
С) Улотрикс.
D) Кладофора
Е) Порфира.

SSS 189 B
Екі талшықты біржасушалы балдыр кайсысы?
А) Хлорококк.
В) Хламидомонада.
С) Цистококк.
D) Хлорелла.
Е) Фукус.

SSS 190 C
Біржасушалы балдырлардың көбеюі калай жүреді?
А) Жыныссыз.
В) Жынысгы.
С) Жынысты, жыныссыз.
D)Бүршіктену.
Е) Спора аркылы.

$$$191C
Саңырауқұлақ денесі қалай аталады?
А) Жапырақ.
В) Таллом.
С) Саңырауқұлақ жіпшесі.
D) Қабаттамасы.
Е) Сабақ.

$$$192 B
Саңырауқұлак денесі қандай компоненттерден тұрады?
А) Жіп тәрізді балдырлардан.
В) Тарамдалған жіңішке жіпшелерден.
С) Қаттамалардан
D) Өлі жасушалардан
Е) Талшықтардан

$$$193A
Қастауыш (спорынья), тозаңды қаракүйе (пыльная головня) қай топқа жатады?
А) Паразиттер.
В) Сапрофиттер.
С) Фототрофтар.
D) Хемотрофтар.
Е) Жеуге жарайтын саңырауқұлақтар.

$$$194 E
Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктерде жұмыртқа клеткалар қайда жетіледі?
A) Спорогонда.
B) Спорогияда.
C) Протонемада.
D) Антеридийде.
E) Архегонийде.

$$$195 C
Қандай өсімдік папоротник тәрізділерге жатады?
A) Дала қырықбуыны.
B) Плаун.
C) Еркек усасыр.
D) Селягинелла.
E) Маршанция.

$$$196 D
Қандай өсімдікте көктемгі және жазғы өркендер болады?
A) Плаундарда.
B) Папортниктерде.
C) Мүктерде.
D) Қырықбуындарда.
E) Селягинеллаларда.

$$$197 C
Қандай өсімдікте споралары жапырақтың астыңғы жағында түзіледі?
A) Плаундарда.
B) Мүктерде.
C) Папортниктерде.
D) Қырықбуындарда.
E) Маршанцияда.

$$$198 C
Спораның тұқымнан қандай айырмашылғы бар?
A) Екі жасушадан тұрады.
B) Қор заттары бар.
C) Тек бір жасушадан тұрады.
D) Көп жасушалардан тұрады.
E) Қабықшасы болмайды.

SSS 199 A
Жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктердің спораларынан не түзіледі?
А) Өскін.
В) Спора.
С) Знгота.
D) Гамета.
Е) Баддырлар.

SSS 200 B
Жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктердің зиготаларынан не түзіледі?
А) Гаметангиялары бар жынысты ұрпақ
В) Спорангиялары бар жыныссыз ұрпақ.
С) Спора.
D) Гамета,
Е) Өскін

SSS 201 B
Споралы өсімдіктердің даму циклінде шектеу факторлары болып не қызмет етеді?
А) Ауа.
В) Су.
С) Температура.
D) Жарық.
Е) Жер бетінің химиялық құрамы.

SSS202 D
Эволюция барысында тұкымбүр недсн пайда болды?
А) Зиготадан.
В) Гаметадан.
С) Гаметангийден.
D) Спорангийден.
Е) Тозаннан.

$$$203 B
Жалаңаш тұқымдылардың негізгі ерекшеліктерін көрсетіңіз?
A) Тұқымда қор заттары болмайды.
B) Тұқымдары тұқым қабыршақтарына.
C) Тұқымдарында ұрық қана болады.
D) Тұқымы ұрық қабының ішінде орналасқан.
E) Тұқымында ұрық болмайды.

$$$204 D
Жалаңаш тұқымды өсімдіктерде тозаң қайда дамиды?
A) Археогонияда.
B) Аналық бүрде.
C) Ауа қапшықтарында.
D) Аталық.
E) Спорангияларда.

$$$205 D
Жылда қыста жапырақтары түсетін өсімдікті көрсетіңіз?
A) Туя.
B) Сібір қарағайы.
C) Шырша.
D) Майқарағай.
E) Қарағай.

$$$206 B
Кәдімгі қарағайдың аналық бүрлері дамуының бірінші жылында қайда орналасады?
A) Көктемгі өркендердің негізінде.
B) Көктемгі жас өркендердің ұшында.
C) Қылқандарының қолтығында.
D) Сабақтың буынаралықтарында.
E) Өркеннің орта бөлігінде.

$$$207 B
Гүлді өсімдіктердің негізгі ерекшеліктерін көрсетіңіз?
A) Тұқымы көп жасушалы.
B) Тұқымы жемісінің ішінде.
C) Тұқымы мегаспорафильде ашық дамиды.
D) Тұқымында ұрығы бар.
E) Тұқымы қор заттарымен қамтамасыз етілген.

$$$208 B
Қосарлана ұрықтану процесі қандай өсімдіктерге тән?
A) Жалаңаш тұқымдыларға.
B) Жабық тұқымдыларға.
C) Мүк тәрізділерге.
D) Қырықбуындыларға.
E) Папоротник тәрізділерге.

$$$209 B
Жабық тұқымды өсімдіктердің қандай мүшесі репродуктивтіге жатады?
A) Вегетативті бүршігі.
B) Гүлі.
C) Қыстырма бүршігі.
D) Нуцеллус.
E) Гүлтабаны.

$$$210 E
Гүл қандай бөлігі арқылы сабаққа бекінеді?
A) Гүлтабаны арқылы.
B) Гүл серігі арқылы.
C) Күлтесі арқылы.
D) Аналығы арқылы.
E) Гүл сағағы арқылы.

$$$211 D
Жабық тұқымдылардың жалаңаш тұқымдылардан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?
A) Жапырақтарының болуы.
B) Тұқымының болуы.
C) Вегетативтік бүршігінің болуы.
D) Аналығының болуы.
E) Тозаңның болуы.

$$$212 C
Гүл сағағы редукцияланған гүл қалай аталады?
A) Дұрыс.
B) Бұрыс.
C) Қондырмалы.
D) Циклда.
E) Гемициклда.

$$$213 D
Гүл сағағының жуандаған жері қалай аталады?
A) Гүл қосымшасы.
B) Тостаған.
C) Аналық.
D) Гүлтабаны.
E) Түйін.

$$$214 B
Қандай гүлсерікті жай деп атайды?
A) Қосымша жапырақтарды.
B) Тек күлте жапырақшаларды.
C) Гүлтабаны жоқты.
D) Түсі мен пішіні әртүрлі гүлді.
E) Күлте мен тостағаншаны.

$$$215 B
Ұрыққалтаның жұмыртқа және антиподтарының хромосома жиынтығы қанша?
A) Диплоидты.
B) Гаплоидты.
C) Триплиодты.
D) Полиплоидты.
E) Тетраплоидты.

$$$216 A
Тозаңның қандай клеткасынан тозаң түтікшесі пайда болады?
A) Вегетативтік клеткадан.
B) Экзипадан.
C) Генеративтік клеткадан.
D) Интинадан.
E) Цитоплазмадан

$$$217 A
Тұқымбүршік қандай бөліктерден тұрады?
A) Интегумент және нуцеллустан.
B) Интегумент және ұрықтанудан.
C) Нуцеллус және жемісқаптан.
D) Интегумент және жемісқаптан.
E) Микропиле және ұрыққалтадан.

$$$218 B
Жеміс қандай бөліктерден тұрады?
A) Ұрық және жемісқаптан.
B) Жемісқап және тұқымнан.
C) Ұрық және экроспермнен.
D) Тұқымнан және ұрықтан.
E) Эндоспермнен және периспермнен.

$$$219 A
Қандай жемістер бір тұқымдыларға жатады?
A) Дәнек, тұқымша.
B) Шырынды тұқымша бұршаққын.
C) Сүйекті топтама, бұршаққап.
D) Бұршаққын, дәнек.
E) Тұқымша, помаренец.

$$$220 B
Гүлді өсімдіктердің жыныссыз көбеюі немен аяқталады?
A) Тозаң түзумен.
B) Микроспора түзумен.
C) Тозаң түтікшесін түзумен.
D) Археспория түзумен.
E) Таптум түузмен.

$$$221 A
Жемісқабы шырынды жемісті көрсетіңіз?
A) Померанец.
B) Жаңғақ.
C) Тұқымша.
D) Бұршаққын.
E) Дәнек.

$$$222 E
Жемісқабы құрғақ жемісті көрсетіңіз?
A) Шырынды сүйекті жеміс.
B) Асқабақ.
C) Померанец.
D) Жидек.
E) Тұқымша.

$$$223 B
Тұқым неден дамиды?
A) Жұмыртқа клеткасынан.
B) Тұқымбүршіктен.
C) Соңғы ядродан.
D) Нуцеллістан.
E) Интегументтен.

$$$224 B
Ұрық қалта қайда дамиды?
A) Тозаңқапта.
B) Нуцелліста.
C) Микропиледе.
D) Интегументте.
E) Гүлтабанда.

$$$225 A
Партенокарпия дегеніміз не?
A) Тұқымсыз жемістің пайда болуы.
B) Көптұқымды жемістің пайда болуы.
C) Көпұрықтың түзілуі.
D) Бір тұқымды жемістің пайда болуы.
E) Көп ұрықты жемістің пайда болуы.

$$$226 A
Тозаңның құрылымды элементтін көрсетіңіз?
A) Генеративті клетка.
B) Микропиле.
C) Базальды ядро.
D) Антеридиальды клетка.
E) Соңғы ядро.

$$$227 C
Аналық қандай бөліктерден тұрады?
A) Күлтеден, тостағаншадан, гүлтабаннан.
B) Ауыз, мойын, тұқымбүршіктен.
C) Ауыз, мойын, түйіннен.
D) Тостағанша, мойын ауыздан.
E) Түйіннен, күлтеден, тұқымбүршіктен.

$$$228 C
Жабықтұқымды өсімдіктердің аналық гаметофиті неден түзіледі?
A) Бір ядролы ұрыққалтадан.
B) Жұмыртқа клеткасы мен нуцеллустан.
C) Жеті ядролы ұрық қалтадан.
D) Тұқым бүршіктен.
E) Түйіннен.

$$$229 A
Жай моноподиалды гүлшоғырының көрсетіңіз?
A) Шашақгүл, шатыршагүл.
B) Сыпыртқыгүл, күрделі қалқанша.
C) Шашақгүл, күрделі қалқанша.
D) Күрделі қалқанша, шатыршагүл.
E) Күрделі масақ, шатыршагүл.

$$$230 B
Гүлдегі аталықтар жиынтығын көрсетіңіз?
A) Гипанти.
B) Гинецей.
C) Гетеростилия.
D) Андроцей.
E) Сталинодия.

$$$231 E
Қандай өсімдікте гипантий болады?
A) Асбұршақ.
B) Қарамық.
C) Картоп.
D) Күнбағыс.
E) Итмұрын.

$$$232 C
Күрделі масақ гулшоғыры қандай өсімдікте болады?
A) Күріш.
B) Қарамық.
C) Бидай.
D) Жүгері.
E) Сұлы.

$$$233 B
Бунақденелілер көмегімен болатын тозаңдануды белгілеңіз?
A) Автогамиялы.
B) Энтомофилді.
C) Анемофилді.
D) Гидрофилді.
E) Орнитофилді.

$$$234 B
Тұқымы эндоспермнен тұратын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Асбұршақ.
B) Бидай.
C) Үрмебұршақ.
D) Қырыққабат.
E) Күнбағыс.

$$$235 C
Гүлшоғыры себетгүл болатын өсімдікті белгілеңіз?
A) Беде.
B) Долана.
C) Күнбағыс.
D) Жүгері.
E) Картоп.

$$$236 B
Гүлсерігі тостағаншадан түзілген өсімдікті көрсетіңіз?
A) Қызғалдақ.
B) Қызылша.
C) Қарамық.
D) Картоп.
E) Асбұршақ

$$$237B
Қандай өсімдік гүлінде төменгі түйін болады?
A) Сәбіз.
B) Алма.
C) Бидай.
D) Шие.
E) Күнбағыс.

$$$238 E
Жабықтұқымды өсімдіктерді қандай негізгі белгісіне қарай қосжарнақты және дара жарнақтылар классына бөледі?
A) Ұрығының құрылысына қарай.
B) Сабағының құрылысына қарай.
C) Тамырсабағының құрылысына қарай.
D) Жапырағының құрылысына қарай.
E) Тұқым жапырақтарының санына қарай.

$$$239 D
Гүлі гүлсеріксіз өсімдікті көрсетіңіз?
A) Пияз.
B) Қызылша.
C) Сәбіз.
D) Тал.
E) Лалагүл.

$$$240 D
Сарғалдақ тұқымдасының өсімдігін көрсетіңіз?
A) У сарғалдақ.
B) Ірі гүлді магнолия.
C) Егістік жұмыршақ.
D) Европа жанаргүлі.
E) Егістік асбұршақ.

$$$241 C
Раушангүлділер тұқымдасына жататын өсімдікті көрсет?
A) Pysum Satim.
B) Triticum durum.
C) Malus domestica.
D) Medicago sativa.
E) Avena sativa.

$$$242 B
Қоңырбас тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Prunus domestica.
B) Zea mays.
C) Cucumis pepo.
D) Pysum sativum.
E) Malus domestica.

$$$243 D
Бұршақ тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Prunus domestica.
B) Zea mays.
C) Cucumis pepo.
D) Pysum sativum.
E) Malus domestica.

$$$244 E
Күрделілер тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Үй алмасы.
B) Егістік қияр.
C) Күйдіргіш сарғалдақ.
D) Егістік жүгері.
E) Дәрілік бақ-бақ.

$$$245 B
Кресгүлділер тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Егістік асбұршақ.
B) Жұмыршақ.
C) Біржылдық.
D) Егістік май бұршақ.
E) Дәрілік бақ-бақ.

$$$246 B
Жел арқылы тозаңдану қалай аталады?
A) Автогомиялы.
B) Анемофилді.
C) Гидрофилді.
D) Орнитофилді.
E) Энтомофилді.

$$$247 D
Гүлді өсімдіктердің қарапайым белгісін көрсетіңіз?
A) Тұқымы эндоспермсіз.
B) Гүлі гүлсеріксіз.
C) Гүлдері гүлшоғырына жиналған.
D) Гүл бөліктері спиральды орналасқан.
E) Түйіні төмен.

$$$248 B
Алабота тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Жоңышқа.
B) Сексеуіл.
C) Тышқан бұршақ.
D) Бидайық.
E) Қамыс.

$$$249 C
Раушангүлділер тұқымдасының қандай өкілінің түйіні төмен болады?
A) Миндаль.
B) Қара өрік.
C) Алмұрт.
D) Таңқурай.
E) Тобылғы.

$$$250 D
Гүлді өсімдіктердің қандай тұқымдасында пішіндерінің процессі жалғасады?
A) Бұршақ.
B) Сельфей.
C) Қоңырбас.
D) Сарғалдақ.
E) Алабота.

$$$251 E
Қандай тұқымдас эволюция жағынан ең жас болып келеді?
A) Астықтұқымдас.
B) Сельдерейлер.
C) Ерінгүлділер.
D) Күрделігүлділер.
E) Сарғалдақтар.

$$$252 E
Күрделігүлділер тұқымдасына қандай гүлшоғыры сай келеді?
A) Тәжігүл.
B) Шатыршагүл.
C) Қалқаншагүл.
D) Бұйрагүл.
E) Себетгүл.

$$$253 C
Қандай тұқымдасқа зигоморфты гүл сай келеді?
A) Алабұталар.
B) Раушангүлділер.
C) Бұршақтұқымдасы.
D) Алқатұқымдасы.
E) Лалагүлділер.

$$$254 C
Жемісқап гүлдің қандай бөлігінен түзіледі?
A) Күлтежапырақшадан.
B) Гүлтабаннан.
C) Түйіннің қабырғасынан.
D) Гүл сағықтан.
E) Тостағаншадардан.

$$$255 A
Астрагүлділер тұқымдасына қандай жемістің түрі сай келеді?
A) Тұқымша.
B) Бұршаққын.
C) Сүйекті жеміс.
D) Померанец.
E) Күрделі сүйекті жеміс.

$$$256 B
Қырыққабаттар тұқымдасына қандай жемістің түрі сай келеді?
A) Сүйекті жеміс.
B) Бұршаққын.
C) Тұқымша.
D) Померанец.
E) Күрделі сүйекті жеміс.

$$$ 257 С
Гүлдің ең негізгі бөлігі?
А) Күлтесі
В) Тостағанша
С) Аталық, аналық
D) Аталық
Е) Гүл серігі

$$$ 258 В
Аналықтың қызметі?
А) Бунақденені еліктіреді
В) Тұқым, жеміс түзейді
С) Гүлді қорғау
D) Гүлді тігінен ұстап тұру
Е) Тозаң түзу

$$$ 259 В
Жеміске қайсысы жатады?
А) Асбұршақ
В) Бұршаққап
С) Таңқурай
D) Тасбүлдірген
Е) Алмұрт

$$$ 260 D
Екі жылдық өсімдік қайсысы?
А) Інжугүл
В) Сүйелді қайың
С) Шалғам
D) Кәуденді орамжапырақ
Е) Екпе үрмебұршақ

$$$ 261 В
Құрғақ жеміс:
А) Картоп
В) Көкнар
С) Қарбыз
D) Таңқурай
Е) Алма ағашы

$$$ 262 С
Өсімдіктердің маусымдық өзгерісін қай ғылым саласы зерттейді?
А) Ботаника
В) Биология
С) Фенология
D) География
Е) экология

$$$ 263 В
Өсімдіктердің тұқымында қор заттың жиналуы:
А) Адам қоректену үшін
В) Ұрық қоректену үшін
С) Бүкіл өсімдік қорегі үшін
D) Жануар қорегі үшін
Е) Микро ағза қоректену үшін қорланады.

$$$ 264 С
Төмендегі өсімдіктердің қайсысы раушангүлділерге жатады?
А) Сұлы
В) Бұршақ
С) Алмұрт
D) Шие
Е) Бидай

$$$ 265 А
Төмендегі өсімдіктердің қайсысы астықтұқымдастарға жатады?
А) Бамбук
В) Арахис
С) Таңқурай
D) Жоңышқа
Е) Шие

$$$ 266 Е
Қос жарнақтыларға жатпайтын белгілер:
А) Жарнағы қос
В) Камбий жасушалары
С) Ағаш, шөп, бұта.
D) Қауырсын салалы жүйкелену
Е) Шашақ тамыр жүйесі

$$$ 267 D
Селекционер -ғылымның мақсаты:
А) Мәдени өсімдіктерді өсіру
В) Қоршаған орта жағдайын бақылау.
С) Өсімдіктердің құрылысын оқыту
D) Өсімдіктердің жаңа сорттарын шығару
Е) Физиологиялық процестерді оқыту

$$$ 268 С
Бір тұқымдас өсімдіктерінің туыстығын білдіреді:
А) Фотосинтездің жүруі
В) О2- н тыныс алуға қолдануы.
С) Гүлінің, жемісінің құрылысындағы ортақ белгі.
D) Бір аймақта өсуі
Е) Практикалық маңызы

$$$ 269 В
Жапырақтың доға, қатар жүйкеленуі-
А) Қос жарнақтыларға тән
В) Дара жарнақтыларға тән
С) Қос жарнақтыларға, дара жарнақтылардың көбісіне тән
D) Бұршақ тұқымдасына тән
Е) Алқа тұқымдасынат тән

$$$ 270 В
Жапырақтары қалай орналасқан өсімдіктерде лептесік екі жағында болады?
А) Көлденең орналасқанында
В) Ұзыннан
С) Шоғырланып
D) Кезекпе -кезек
Е) Қарама- қарсы орналасқанында.

$$$ 271 А
Көлеңкеге қарағанда, жарық жақтағы жапырақтарда-
А) Бағаналы ұлпалар жақсы жетілген.
В) Борпылдақ ұлпалар жақсы жетілген.
С) Механикалық ұлпалар жақсы жетілген
D) Жабын ұлпалар жақсы жетілген
Е) Түзуші ұлпалар жақсы жетілген

$$$ 272 С
Жапырақта органикалық зат түзілу үшін не қажет?
А) Су, минералды тұздар, көмірқышқыл газы, оттегі.
В) Су, көмірқышқыл газы, ауа.
С) Көмірқышқыл газы, су, минералды тұздар, жарық.
D) Оттегі, су
Е) Ауа

$$$ 273 А
Фотосинтез процесі кезінде атмосфералық ауаға қай газ бөлінеді?
А) Оттегі.
В) Көмірқышқыл газ.
С) Азот және көмірқышқыл газы.
D) Азот, инертті газ.
Е) Азот, көміртегінің диоксиді.

$$$ 274 А
Егер өсімдік бойында су жеткілікті болса, онда лептестік:
А) Күндіз ашық, түнде жабық.
В) Түнде ашық, күндіз жабық.
С) Күндіз түні ашық.
D) Үнемі жабық.
Е) Жауабы жоқ.

@@@ Өсімдіктердің экологиялық топтары

$$$275 B
Өсімдіктің тіршілік ету ортасы деп нені айтады?
A) Антропогендік факторлар жиынтығын.
B) Абиотикалық және биотикалық факторлардың жиынтығын.
C) Биотикалық жағдайлардың жиынтығын.
D) Орографиялық факторлар жиынтығын.
E) Климаттық факторлар жиынтығын

$$$276 A
Адамның әрекетінен пайда болатын факторды қалай атайды?
A) Антропогендік.
B) Климаттық.
C) Абиотикалық.
D) Эдификалық.
E) Орографиялық.

$$$277 C
Шөл зонасының өсімдігін көрсетіңіз?
A) Жоңышқа.
B) Қызғалдақ.
C) Жүзгін.
D) Қоға.
E) Бидайық.

$$$278 E
Тұзды жерде өсетін өсімдіктерді көрсетіңіз?
A) Скелофиттер.
B) Псаммофиттер.
C) Мезофиттер.
D) Суккуленттер.
E) Галофиттер.

$$$279 D
Биотикалық факторға не жатады?
A) Жылу.
B) Күн сәулесі.
C) Рельеф.
D) Өсімдік.
E) Топырақ.

$$$280 D
Фитоценозды зерттейтін ботаниканың бөлімі қалай аталады?
A) Өсімдіктер систематикасы.
B) Флорография.
C) Өсімдіктер экологиясы.
D) Геоботаника.
E) Палионология.

$$$281 C
Мәдени өсімдіктердің егістігі қалай аталады?
A) Экотиптер.
B) Фитоценоздар.
C) Агрофитоценоздар.
D) Экотондар.
E) Проценоздар.

$$$282 A
Өсімдіктің бір ғана түрі кездесетін жер бетінің кеңістігі қалай аталады?
A) Ареал.
B) Экотон.
C) Экотоп.
D) Тіршілік ететін орны.
E) Тіршілік етуі.

$$$283 C
Кең ареалға таралған өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Мезофиттер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.

$$$284 D
Шектелген ареалға таралған, өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Мезофиттер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.

$$$285 B
Тіршілік циклі қысқа бір жылдық өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Эфемерлер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.

$$$286 A
Өсімдіктің тіршілік формалары немен көрсетілген?
A) Сыртқы түрімен.
B) Өркеннің болуымен.
C) Генеративтік мүшелерінің болуымен.
D) Өсу нүктесінің болуымен.
E) Вегетативтік бүршіктің болуымен.

$$$287 D
Ауада, топырақта, суда химиялық элементтердің барлығын көрсететін өсімдіктер қалай аталады?
A) Галофиттер.
B) Эфемерлер.
C) Эефемероидтар.
D) Индикатор — өсімдіктер.
E) Кальцефилл-өсімдіктер.

$$$288 А
Төмендегі қызметтердің қайсысы шашақ тамыр жүйесі кіндік тамыр жүйесінен жақсырақ атқарады?
А)Су мен минерелды заттарды сіңіру
В)Топыраққа бекіну
С)Қор затын жинау
D)Тасымалдау
Е) Газ алмасу


$$$289А
Ұрықтанғаннан кейін тұқымбастамадан не түзіледі?
А)Тұқым
В)Зигота
С)Жеміс
D)Ұрық
Е) Эндосперм

$$$290 В
Гүлшоғырдың қай түрінде жуан және ұзын ортақ осіне даражынысты гүлдері сағақсыз орналасады?
А)Жолжелкеннің жай масағында
В)Жүгері собығында
С)Теректің сырға гүлінде
D)Мойылдың шашақ гүлшоғырында
Е) Күнбағыстың себет гүлшоғырында


$$$291 D
Берілген өсімдіктердің қайсысы екі үйлі өсімдік?
А)Алма
В)Жүгері
С)Қияр
D)Қарасора
Е) Шие


$$$292В
Тұқым неден пайда болады?
А)Аналықтан
В)Тұқымбастамадан
С)Жұмыртқа жасушасынан
D)Ұрыққапшығынан
Е) Аталықтан


$$$293С
Қай өсімдіктің жемістерін күрделі тұқымшаға жатқызуға болады?
А)Алма ағашы
В)Күнбағыс
С)Қойбүлдірген
D)Бидай
Е) Итмұрын


$$$294В
Қай өсімдіктің жемістерін күрделі сүйекжемістерге жатқызуға болады?
А)Құлпынайдың
В)Алмұрттың
С)Таңқурайдың
D)Шабдалының
Е) Алхорының


$$$295D
Қандай жемістің сыртқы қалың жылтыр , ортасы шырынды жұмсақ, ішкі қабаты- ағашты , ішінде тұқымы бос болады?
А)Дәнек
В)Тұқымша
С)Жаңғақ
D)Сүйекті жеміс
Е) Қауашақ


$$$296С
Спора , өскін, гамета түзілуі үшін түрі өзгерген қысқарған өркен, тұқыммен көбею мүшесі:
А)Жеміс
В)Тұқым
С)Гүл
D)Спорангий
Е) Аналық


$$$297D
Бұршаққап деген не?
А)Қабырғасындағы арнаулы тесіктен немесе сызаттан өте көп тұқымдары төгілетін құрғақ жеміс
В)Жеміс қабы мен тұқымы бір-бірімен бірікпеген құрғақ жеміс
С)Жеміс қабы мен тұқымы бір-бірімен бітісіп кеткен құрғақ жеміс
D)Ішінде тұқымдары орналасқан , қос жақтауы бар жеміс
Е) Тұқымдары жақтаудың ішкі жағындағы жұқа пердеге орналасқан қос жақтаулы жеміс

$$$298 D
Тостағанша және күлте гүлінің қандай бөліктерін құрайды?
А)Гүлсағақ
В)Гүлтабан
С)Аталық
D)Гүлсерік
Е) Аналық

$$$299 С
Вегетативті жасуша мен генеративті жасуша гүлінің қай бөлігіне кіреді?
А)Ұрық қапшығына
В)Жұмыртқа жасушаға
С)Тозаң түйіршіктеріне
D)Микроспораға
Е) Спермийге

$$$300 А
Жұмыртқа жасуша мен орталық жасуша гүлдің қай бөлігіне кіреді
А)Ұрық қапшығына
В)Гаметаға
С)Тозаң түйіршіктеріне
D)Микроспораларға
Е) Тозаңға

$$$301В
Бұршақ тұқымдасының белгісі:
А)Жемісі-бұршаққын
В)Жемісі-бұршаққап
С)Жемісі-жидек
D)Гүлінде бір аналық , алты аталығы бар
Е)Аталығы көп

$$$302 D
Алқа тұқымдасына жатпайтыны:
А) Картоп
В)Меңдуана
С)Бір жылдық бұрыш
D)Бидайық
Е)Қызан

$$$303 В
Хлоропласт неше мембраналы:
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)мембрансыз

$$$304 D
Ақуыз синтезі қандай органда жүреді:
А)лизосома
В)ядро
С)пластид
D)рибосома
Е)вакуоль

$$$305 С
Хромопласта қандай пигмент болады:
А)хлорофил
В)пигмент жоқ
С)каротинойд
D)хлорофил а
Е)хлорофил в

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *