Биологиядан емтихан сұрақтары

 

 


1. Эколо тіршілігіндегі маңызы, клеткадағы судың түрлері.
2. Клетканың суды қабылдаудағы негізгі заңдылықтар.
3. Осмостық қысым. Химиялық, су потенциалдары. Плазмолиз.
4. Судың топырақтан сіңірілуі. Тамыр қысымы – судың төменгі жылжытқыш күші..
5. Транспирация – жоғарғы жылжытқыш күш. Жапырақ транспирация органы. Устицалық транспирация механизмі.
6. Транспирация қарқындылығы және транспирация өнімділігі. Транспирация қарқындылығы сыртқы орта жағдайларының әсері. Маусымдық және тәуліктік транспирация.
7. Өсімдік бойымен судың көтерілу заңдылығы.
8. Су алмасу экологиясы.
9. Су алмасудың өзгеруі және онық өсімдікке тигізетін әсері.
10. Фотосинтез туралы жалпы түсінік. Фотосинтездің маңызы..
11. Фотосинтез ілімінің даму тарихы.
12. Хлорофилдер, олардың структурасы, физико-химиялық қасиеті, қызметі.
13. Хлорофилла а биосинтезінің негізгі этаптары.
14. Каротиноидтер, структурасы, спектрлік қасиеттері, қызметі;
15. Фикобилиндер, структурасы, спектрлік қасиеттері, қызметі;
16. Фотожүйе I және II
17. Фотосинтездің электронтасмалдаушы тізбегі. Циклдік және циклсіз электрондардың айналымы.
18. Кальвин циклі (С3 – фотосинтез жолы)
19. Хэтч-Слэк циклі (С4 — фотосинтез жолы)
20. Жасаңшөптер тұқымдастарындағы органикалық қышқылдар метаболизмі.
21. Фототыныс алу.
22. Фотосинтез экологиясы.
23. Тыныс алудың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы.
24. Тыныс алу субстраты және тыныс алу коэффициенті.
25. Тыныс алу тізбегі және оның компоненттері.
26. Тыныс алудың анаэробты фазасы (гликолиз).
27. Ди-трикарбон қышқылының циклі кислот (Кребс циклі).
28. Өсімдіктердің минеральді қоректенуі.
29. Макроэлементтер, микроэлементтер.
30. Азот. Азоттың маңызы.
31. Күкірт. Өсімдіктегі күкірттің ассимиляциясы.
32. Фосфор. Фосфордың түсуі метаболизм процесіне қатысуы.
33. Калий, кальций, магнийдің зат алмасудағы маңызы.
34. Марганец, молибден, кобальт, мыс, мырыш, бор сияқты микроэлементердің құрамы мен маңызы.
35. Қоректік заттардың тамырға сіңу жолдары мен механизмдері.
36. Иондардың клетка қабығы арқылы сіңуі.
37. Иондардың симпластық және апопластық жылжу жолдары.
38. Минералды тыңайтқыштар және оларды қолдану әдістері.
39. Қоректік заттардың өсімдік мүшелеріне тасымалдануы.
40. Қоректік заттардың тамырға сіңу жолдары мен механизмдері.
41. Терминдер: өсу, дифференциялану, морфогенез, даму.
42. Мүшелер мен клетканың дамуы. Өсу мен дамуды реттеуші принциптер және факторлары, регулирующие рост и развитие.
43. Өсімдіктердің өсуі мен дамуын реттеуші сыртқы факторлар (жарық, температура, газ құрамы, су режимі, минеральді қоректену).
44. Фитохромды система. Фотопериодизм. Яровизация.
45. Өсімдіктердің қозғалысы.
46. Өсімдік гормондары — фитогормондар.
47. Төзімділік туралы жалпы ұғым.
48. Өсімдіктердің қуаңшылыққа төзімділігі.
49. Өсімдіктердің ыстыққа төзімділігі.
50. Өсімдіктің суыққа төзімділігі.
51. Тұздың өсімдікке әсерінің физиологиялық негіздері.
52. Өсімдіктердің ортаның газдануына төзімділігі.
53. Өсімдіктердің індетті ауруларға төзімділігі.
54. Фотоиммунитет туралы жалпы ұғым. Ырықсыз және ырықты иммунитет факторлары.
55. Мембраналардың функциялары.
56. Биологиялық мембраналардың структурасы және физико-химиялық қасиеті. Судың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы, клеткадағы судың түрлері.
57. Клетканың суды қабылдаудағы негізгі заңдылықтар.
58. Осмостық қысым. Химиялық, су потенциалдары. Плазмолиз.
59. Судың топырақтан сіңірілуі. Тамыр қысымы – судың төменгі жылжытқыш күші..
60. Транспирация – жоғарғы жылжытқыш күш. Жапырақ транспирация органы. Устицалық транспирация механизмі.
61. Транспирация қарқындылығы және транспирация өнімділігі. Транспирация қарқындылығы сыртқы орта жағдайларының әсері. Маусымдық және тәуліктік транспирация.
62. Өсімдік бойымен судың көтерілу заңдылығы.
63. Су алмасу экологиясы.
64. Су алмасудың өзгеруі және онық өсімдікке тигізетін әсері.
65. Фотосинтез туралы жалпы түсінік. Фотосинтездің маңызы..
66. Фотосинтез ілімінің даму тарихы.
67. Хлорофилдер, олардың структурасы, физико-химиялық қасиеті, қызметі.
68. Хлорофилла а биосинтезінің негізгі этаптары.
69. Каротиноидтер, структурасы, спектрлік қасиеттері, қызметі;
70. Фикобилиндер, структурасы, спектрлік қасиеттері, қызметі;
71. Фотожүйе I және II
72. Фотосинтездің электронтасмалдаушы тізбегі. Циклдік және циклсіз лектрондардың айналымы.
73. Кальвин циклі (С3 – фотосинтез жолы)
74. Хэтч-Слэк циклі (С4 — фотосинтез жолы)
75. Жасаңшөптер тұқымдастарындағы органикалық қышқылдар метаболизмі.
76. Фототыныс алу.
77. Фотосинтез экологиясы.
78. Тыныс алудың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы.
79. Тыныс алу субстраты және тыныс алу коэффициенті.
80. Тыныс алу тізбегі және оның компоненттері.
81. Тыныс алудың анаэробты фазасы (гликолиз).
82. Ди-трикарбон қышқылының циклі кислот (Кребс циклі).
83. Өсімдіктердің минеральді қоректенуі.
84. Макроэлементтер, микроэлементтер.
85. Азот. Азоттың маңызы.
86. Күкірт. Өсімдіктегі күкірттің ассимиляциясы.
87. Фосфор. Фосфордың түсуі метаболизм процесіне қатысуы.
88. Калий, кальций, магнийдің зат алмасудағы маңызы.
89. Марганец, молибден, кобальт, мыс, мырыш, бор сияқты микроэлементердің құрамы мен маңызы.
90. Қоректік заттардың тамырға сіңу жолдары мен механизмдері.
91. Иондардың клетка қабығы арқылы сіңуі.
92. Иондардың симпластық және апопластық жылжу жолдары.
93. Минералды тыңайтқыштар және оларды қолдану әдістері.
94. Қоректік заттардың өсімдік мүшелеріне тасымалдануы.
95. Қоректік заттардың тамырға сіңу жолдары мен механизмдері.
96. Терминдер: өсу, дифференциялану, морфогенез, даму.
97. Мүшелер мен клетканың дамуы. Өсу мен дамуды реттеуші принциптер және факторлары, регулирующие рост и развитие.
98. Өсімдіктердің өсуі мен дамуын реттеуші сыртқы факторлар (жарық, температура, газ құрамы, су режимі, минеральді қоректену).
99. Фитохромды система. Фотопериодизм. Яровизация.
100. Өсімдіктердің қозғалысы.
101. Өсімдік гормондары — фитогормондар.
102. Төзімділік туралы жалпы ұғым.
103. Өсімдіктердің қуаңшылыққа төзімділігі.
104. Өсімдіктердің ыстыққа төзімділігі.
105. Өсімдіктің суыққа төзімділігі.
106. Тұздың өсімдікке әсерінің физиологиялық негіздері.
107. Өсімдіктердің ортаның газдануына төзімділігі.
108. Өсімдіктердің індетті ауруларға төзімділігі.
109. Фотоиммунитет туралы жалпы ұғым. Ырықсыз және ырықты иммунитет факторлары

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *