THE NOUN – ЗАТ ЕСІМ

THE NOUN – ЗАТ ЕСІМ
Зат есім түрлері
Зат есім – заттардың, нәрселердің атын, табиғаттағы және
қоғамдағы қҧбылыстарды, уақиғаларды, ҧғымдар мен тҥсінік￾терді білдіретін сӛз табы. Зат есімдер жалқы және жалпы болып
екіге бӛлінеді.
► Proper Nouns (Жалқы есімдер) белгілі бір затты, нәрсені
арнайы, даралай айтады.
Кісі аттары:
Aygerim, Amanat, Almas.
Географиялық атаулар: қала, ӛзен, кӛл, тау аттары
Алматы — Almaty
Астана — Astana
► Common Nouns (Жалпы есімдер) әр алуан деректі және
дерексіз заттар мен ҧғымдарды білдіретін зат есімдер.
Жалпы есімдер санауға санауға келетін (countable) және
санауға келмейтін (uncountable) болып екіге бӛлінеді.
Countable (cанауға келетін) яғни заттарды санауға болатын
зат есімдер:
I have bought a book. I have bought two books.
There are many libraries in Astana.
Uncountable (cанауға келмейтін) зат есімдер тобы:
Food: rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese
Fluids: blood, water, oil, coffee, tea, gasoline
Raw materials: wood, paper, glass, iron, silver, wool
Gases: oxygen, nitrogen, air, pollution, steam
General: furniture, mail, money, traffic, equipment
Groups: jewelry, machinery, luggage, clothing, cash
Languages: English, Chinese, Japanese, Spanish
Academic subjects: chemistry, mathematics, psychology
Abstract things: education, health, intelligence, beauty, knowledge,
sleep, hope, music, time

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *