Тілдік құбылыстардың әлеуметтік байланыстары

Тілдік құбылыстардың әлеуметтік байланыстары

ХІХғ. 2-жартысындағы тіл білімінің басқа ғылымдар жетістіктерімен байланысы. А.Шлейхердің натуралистік бағытының қайнар көзі. А.Шлейхер концепциясының жетістіктері мен қателіктері. А.Шлейхердін «Родословное древо» еңбегі. А.Шлейхардің типологиялык топтастыруы. Ф.И.Буслаев еңбектеріндегі жалпы тіл білімі мәселелері. Г.Штейнталь концепциясы.
XIX ғасырдын 2-жартысындағы компаративистиканың қалыптасуы. Тілді басқа ғылымдар жетісітігімен байланыстыра зерттеу -XIX ғасырдың 2-жаргысындағы тіл білімі дамуының негізгі ерекшеліктерінің бірі. Август Шлейхердің натуралистік концепциясы және оның компаративистикадағы көрінісі. Логика-грамматикалық бағыт (К.Беккер, Ф.И.Буслаев). Психологиялық бағыт (Г.Штейнталь және А.А.Потебня). Жас грамматикалық мектеп жөне оның тілді зерттеу принциптері.
Бақылау сұрақтары:
1. А.Шлейхердің типологиялық топтастыруын талдаңыз.
2. Ф.И.Буслаев еңбектерінде жалпы тіл білімі мәселелері қалай көтерілді?
3. Жас грамматикалық мектептің зерттеу принциптерін атаңыз.


Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі. Алматы, 1999.
2. Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.
3. Хасенов. Ә. Тіл білімі. Алматы, 1996.
4. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М,1972

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *