Тарих пәнінен тест, ҰБТ сұрақтары және жауаптары

1. Қазақ тарихы мен этнографиясын зерттеуші ғалым Әбубәкір Диваев
2. «Тазша бала» , «Жалмауыз кемпір» ертегілер авторы Әбубәкір Диваев
3. ХХг басында қазақ китаптарын шыгарып турган қалалар:Санкт-Петербург,Орынбор,Уфа,Троицк,Орал,Астрахан,Верный,Ташкент. Араб тилинде жазылган.
4. Шымкент пресс автоматтары зауыты шыгарған машиналар тури:20-астам
5. Қазақстанның оңтус-шыгыс аймагын егжей-тегжейли зерттеген ағылшын саяхатшысы,әри суретші Т.Аткинсон
6. 1991ж Қазақстандағы 11% шығынмен шыққан касипорындар мен завод фабрикасының саны 533
7. К.Қасымұлы көтерілісіне қатысқан ұлттар:Орыс,Башқұрт,Өзбек,Қырғыз,Қарақалпақ,Түркмен,Поляк,Татар.
8. 18ғасырдың басында қазақ хандығының саяси ерекшелігі:Екі хандық билик құрды.
9. «Турик шежиресин» жазган Абилгази Бахадур хан кимнин урпагы:Жошы ханнын.
10. Гун бекзадалары «Аспанга,жерге,ата-баба аруагына ж/е коктеги танирге табыну ушин жылына 3 рет Шаньюйдин алдына аксакалдар кенесин шакырган.
11. Шынгыс ханнын Жалайырларды колына тусиргени туралы жазган Абилгазы хан
12. 17г басындагы Киши Жуз казактарынын солт-батысындагы мемлекет Калмак хандыгы
13. Улы отан согысында 48инши аткыштар дев-н мергени Д.Шыныбеков
14. 15г аягында казак хандыгынын батысында шектелетин жер:Созак,Сыганак,Сауран,Туркистан. Солт.де Сарысу озенине дейинги аймак.
15. 19г 30-40 жылдары Орта жуз бен Улы жуз аумагында салынган бекинистер:Аягоз,Актау,Алатау,Капал
16. Кумис олардын елинде болмайды,бирак оларда мыс,алтын коп кездеседи деп сактар туралы жазган грек тарихшысы Страбон.
17. «Жети жаргы» зандар жинагы бойынша кылмыскерди олтиру немесе тири калдыру кукыгы болган лауазым иеси Хан
18. Согыска дейинги(1941-1945) бесжылдыкта болган касипорындар Балкаш-Жезказган комбинаты.
19. Абилкайыр ханнын Ресей укиметине екинши рет ант беру себеби:Еки жактын карым-катынасынын шиеленисе тусуи.
20. Казакстан 2030 багдарламасынын багыт саны 7
21. 1920-1930 жылгы гылыми тургыда зерттеген тусти металл кениши Жезди мыс кениши.
22. В.А.Юлдашев Иле су жолын ашты 1883 жылы
23. Археологиялык деректер бойынша отырыкшы мадениетинин оркендеген кезени 10-12г.
24. Жошынын улкен баласы Орда Ежен баскарды:Сол канаты
25. Жазба деректерде Жалайыр тайпасы турды 10 боликтен.
26. Казак даласынын басым болигин камтыган реформа кабылданды 1867-1868
27. Б.з.б 4г сактар коршауга алган грек горнизоны орналаскан кала Маракана,Самаркант
28. 1918ж Семей,Акмола обл котерме болшек саудасынын миндеттери азык-тулик комитетине.
29. Уримшиде Абылайдын сауда миссиясы жаксы кабылданды 1779 1казан.
30. Дарабоз деп Абылай атады Кабанбайды.
31. Ежелги Казакстан адамынын толкын таризди ж/е геометриялык орнектермен ашекейленген кыш ыдыстар табылды Караганды обл.
32. Таукеден кейин Болат,Кайып. У.ж Жолбарыс К.ш Абилкайыр. Орта жузде Самеке
33. 1776ж сауир айында «Тыныштык» орнаган туралы укиметке хаб.н И.А.Рейнсдорп.
34. Реквезиция азаматтын не уйымнын миндетиндеги муликти олардын ыктиярынсыз кунын толей отырып мем/тин меншиктенуи.
35. 1932ж кузинде балалар уйинде орн/ган балалар саны 68мын.
36. «Жаргы» созинин магынасы Адилдик.
37. 10мыннан астам кыргыз-кайсак котерилисшилери Токмакты коршады 1916ж.
38. 1708ж Башкурт котерилиси кезинде оларга колдау корсеткен хан Тауке.
39. Шынгыс хан империясын 95 тумен акимшилик биликке болды. Ар туменде 10мын жау.р
40. 1891 жылы кол койылган Петербург келисимшарты бойынша кытайга кайтарылып берилди Иле озенинин аумагы.
41. Жетису облысы курылган жыл:1867
42. Жангир хан Бокей ордасын баскару исиндеги жетистиктери ушин марапатталды Касиетти 1инши дарежели Анна орденимен.
43. Пугачев 1774ж тамызда Патша укиметинен ойсырата женилген жер Царинцн тубинде.
44. 1755ж Башкурттар котерилисин баскарган Батырша.
45. Калмактардын басшылыгына койылган Теуекел ханнын иниси Шахмуханбет.
46. Шиликтинин №5 обасынан табылган катырмалар мен туймешектер саны 500астам.
47. Жангир хан Астрахан губернаторы кимнин уйинде турып тар.алды Андреевский.
48. «Сот реформалары» туралы жазбалардын авторы Ш.Уалиханов.
49. Кытайдан Канлы елине барган елшилер хан сарайынан корген жазба Зан жаргылар
50. Мезолиттик аншылар мына озен/дин жагасында мекендеген Ертис,Есил,Жайык,Тобыл,Торгай.
51. 1993ж кабылданган К.Р конс/нын курылымы 4болим,21тарау,131бап.
52. «Кырдагы Мусыл/лык туралы,Кыргыздардын коши-коны туралы» енбектердин авторы Ш.У
53. «Ш.У шынгыстану гылымында аккан жулдыздай жарк етти де,жок болды!»-деп жазды И.Н Веселовский.
54. 1991ж сонына карай Каз/нын тауелсиздик алуына карсы болган саяси куштердин бир идеяси Орыс автономиясын куру немесе солт обл Ресейге косу.
55. 1726 жылы Ресейге барган елши Койбагар Кобекулы
56. Едил калмактарынын кушейип,куш-куатын артуы мына ханнын кези Аюке(1646-1724)
57. «Орынбор олкесинин Колумбы» деген атакка боленген Рычков.
58. Кенесарынын айели Кунимжан.
59. Сыржаннын инилери Ержан мен Есенгелди.
60. Кенесарынын акеси Касым султанды олтирди 1840.
61. Канлы айелдери арасында жаксы дамыган касиби Жун ондеу
62. Шыгыс Каз/ы 19г 80жылы жарменкесаны 70астам.
63. Жетисуда ерекше козге тускен жарменке Каркара.
64. Казак даласында малмен сауда жасау аркылы белгили болган ири копестери Ботов-Колосов Жирянов,Скатутин
65. 1796ж Цин импер/мен сауда жургизудин пайдалыгын айткан Ташкент копеси Муминов.
66. Уйгыр(Жетишатыр) мемлекети курган Якуб бек.
67. 1897ж халык санакгы бойынша казактардын саны 4млн-5млн.
68. Озинше болинип шыгуга,жеке биликке умтылу Сеператизм.
69. Жонгар контайшысы Цеван-Рабдан омир сурген жыл 1663-1727 биликке 1698
70. 1897ж халык санагы бойынша калада турган казактардын сан % улеси 11%
71. Шынгысханнын урпактары Казакстанда билик курды 600жыл.
72. Жонгар жауынгерлеринин жалпы саны 100мын.
73. Жонгар баскыншыларына карсы шайкаскан батыр айелдер: Абылай кызы Айтолкын,Буланбай батырдын кызы Айбике,Кабанбай батырдын айели Гаухар.
74. Казак ауыз адебиетинде «Атаннын улы болып тума,елиннин улы болып ту!» Гаухар батыр.
75. Усау туйек далалык бекинистер Редуттар.
76. Алдынгы шепте орналаскан камалдар арасындагы шагын бекинис Форпост.
77. Согыс карсанында калаларды ж/е кала улгисиндеги елди мекендерде турган казактардын улестик пайызы 16%
78. Кенди Алтай кай аймактын индустриясы кешенимен уласты Сибирдин.
79. Сталиннен озге Т.Рыскуловтын хаты тагы кимдерге жазылды М.Каганович В.Молотов.
80. Ужымдастыру саясатына карсы халык наразылыгынынын ири аймагына айналган округ Семей округи.
81. Жазалау шека/ын Курбаны болган корнекти тилтанушы галым профессор К.Жубанов.
82. Жазалау шарасына ушыраган КСРО гылым академиясынын Казак филялы басшыларынын бири М.Толебаев.
83. Карлогта камауда болган Саулет … корреспондент мушеси Т.Людви
84. Шымкенттин корганысы одактагы тандаулы коргасын деп «CRC3»
85. Шыгыстын онбир батырынын тобеси деп аталган тобеде 11кахарман жауынгер канша фашистти кырды 300.
86. 1943ж рес/дан зауыт/ды калпына келтиру жумыстарына жиберилген комсомолдардын саны 1439
87. 1930 жылдары Алматыда жумыс истейтин гылыми зерттеу институтынын саны 20-астам.
88. Улттык казак театрынын сахнасында койылган Н.Гогольдин пьесалары: Ревизор,Уйлену
89. 1960ж басында жыл сайын пионер лагеринде дем алган балалар саны 200мынга жуык.
90. -6-7 сом туратын самаурынга толеди казактар 20-25 кой
91. 15тиыннан аспайтын устарага толеди 1кой.
92. 1корап сиринкеге толеди 1кой.
93. 20г басында Шу ауданы шаруаларын отырыкшылыкка мажбурлеген мерзим: 1932ж акпан
94. Ойыл Темир жарменкелери орналаскан жер: Орал обл
95. 19г 20-30ж Жетисудагы уйсиндердин саны 50мын
96. 1812ж Ресей армиясынын шетелдеги жорыктарына катыскан казактар Жанжигитулы,Байбатырулы.
97. Кыпшактардын он канаты орналасты Жайык бойында.
98. Акмола бекинисине басып кирген батырлар:Агыбай,Бухарбай,Иман
99. Асан кайгыны «казак-ногай халкынын философы» деп атаган Ш.Уалиханов
100. Кенесары 1847 жылы Кыргыз жерине басып кирди:10мын аскермен.
101. Назарбаевтын «Сындарлы он жыл» енбеги жарык корди: 2003ж
102. Медеу Сарсекенин романы:Казактын Канышы
103. 1995ж Абай мерейтойына арналган мажилиске ЮНЕСКО делегациясын баскарып келди: Майор
104. Жетижылдык жоспар бойынша оним ондируди 70% арттыру козделгенимен,ис жузинде канша % артты: 15%
105. 1958жылгы Темиртау окигасы неше кунге созылды:3кунге
106. Алтыншы бесжылдык(1956-1960)жоспарынын орындалмауын жасыру ушин ойлап шыгарды:Жетижылдык жоспар(1959-65)
107. Ахмет Иугенекидин шын аты-Адиб Ахмет Махмудулы
108. Магдисидин «Дуниенин басталуы мен тарих китабы» деген енбегинде туриктердин дини туралы дерек береди.
109. Шынгысхан дуниеге келген жер:Монголиянын Кендитау аймагында Онон озенинин жагасы Болдон деген жерде.
110. Рубрук Монголиянын Монке ханга Жибек Жолынын мына багыты аркылы отти:Кулан,Хантау,Балатопар,Айнабулак
111. Карлогка 1932 жылы камауга акелинди:Кубаньнан
112. 40мын жауынгери бар,жонгар аскери Казакстанга 1698жылы басып кирди.
113. Абайдын туысы Кунанбаймен кездескен Янукович
114. Ужымдастыру саясатына карсы халык наразылыгынын басым болган болиги шогырланган округ Семей
115. Еки рет «Данк» орденин алган Айтыков
116. Ежелги Казакстан жериндеги мусиншилер суйиктен,муйизден ойып жасаган бейне адам бейнеси(айел бейнеси)
117. Кенесарыга Орынбор басшылыгынын 1845жылы Кантарда койган талабы:Казак руларынын жер укимет белгилеген жерге кошу.
118. Дунгендерди алгаш Казакстанга бастап келген: Бы Ян Ху 1847ж 4мын
119. 1963жылы касиподак мушелеринин саны 3млн281мын адам жумыс истейтиндер 89%
120. Казакстан комсамолы камкорлыкка алган касипорын Соколов,Сарыбай
121. Оскемен су.э.с Казакстаннын магниткасы
122. 1950ж салынган сэс-Алматы,Кумары,Оскемен
123. 1965ж жумысшылар мен кызметкерлердин айлык табысы 97.4сом
124. Арматура зауыты-Семейде салынды
125. К.Абишов койган пьеса «Достык пен Махаббат»
126. Жасоспиримдер театрын баскарган Н.Сатц
127. Ш.К мыс-химия: 1970-1980
128. Казауылмаш-Акмоладан шыкты
129. 1959ж Республикада журген казактардын улеси:29%
130. 1971ж казак улеси 32.6% 1979 36% 2009 54%
131. Абай мерейтойына арналган мажилис 1995ж 9тамызы
132. Саутар-кунге,отка,согыс кудайына табынган
133. Шанхай бирлестигине муше елдери Еуразия мат 5тен3 болиги
134. 2004ж Мадени мурага байланысты жиналган Тарихи деректердин саны 5мынга жуык
135. Артурли касиеттерге жиналатын салык Карашыгын
136. 1955ж окуга тартылмай журген балалар саны 16000
137. 1946-56ж Республиканын касиптик-Техникалык жуйеге дайындаган адамдар саны: 344,5мын адам
138. 1965-66ж 39жогаргы оку орындарындагы студенттер саны-144.7мын
139. Жок.оку орындагы 550мынга жуык студент канша тарли мамандык алды-200
140. 1980жылга карай Республика канша пайыз теледидар корсете алды: 75%
141. Теледидарда корсетилген багдарлама саны-4 Республикалык,19 облыстык
142. 12 томдык Ка-ак энцик-сы:1978жылы жарык корди
143. К.Р 2015ж дейинги билим беру тужырымдамасы кабылданган жыл-2004ж
144. 1947ж акша реформасы ески акша кандай дарежеде ауысты-10нан 1боликке
145. Орынбор-Ташкент темир жолына тартылган жумысшы саны-30-40
146. Абайдын кара-сози жазылды- 1890-1898ж
147. Карбышев отрядын колдаган би- Танеке,Досетулы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *